Zmodyfikowana Deklaracja Ideowa Harcerskiej Gromady Wilków im.  św. J.P.II
(wersja z dnia 08.12.2018)

Członek Harcerskiej Gromady Wilków im. św. Jana Pawła II jest zachęcany by prezentować poglądy i postawy zgodne

z niżej wymienionymi  kierunkami ideowymi (BORPI):
- wychowanie chrześcijańskie (Bóg)

- umacnianie polskiej tożsamości narodowej (Ojczyzna)

- wychowanie do życia w rodzinie (Rodzina)

- puszczaństwo (Przyroda)

- wychowanie ogólnoharcerskie i ogólnoludzkie (Inne).

 

B. Wychowanie chrześcijańskie rozumiane jest jako:

- uczenie dostrzegania działania Boga w życiu człowieka,
- dawanie przykładów realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego,
- wspólne msze sw. i modlitwy.
Ważne jest, aby wiarę przeżywać zespołowo, odrzucając zasadę, ze jest ona wyłącznie prywatna sprawą każdego człowieka.
Członek Gromady:
- stara się być żywym świadkiem Nadziei
- bierze udział w niedzielnych i świątecznych mszach świętych oraz modlitwach rannych i wieczornych na wędrówkach, biwakach i obozach,
- odmawia (odśpiewuje) głośne, wspólne dla wszystkich modlitwy przed posiłkami,
- odmawia w czasie każdej zbiórki, narady, odprawy czy imprezy krótką modlitwą.
Zaleca się by członek Gromadyzdobył sprawność: drzewko pokoju lub drzewo pokoju, stale nosił poświęcony medalik maryjny i starał się

codziennie odmawiać modlitwę: "O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

 

O. Umacnianie polskiej tożsamości narodowej dokonywane jest poprzez:

- umacnianie emocjonalnej więzi z narodem polskim jako wspólnota rodzin,
- poznawanieregionalnej i ogólnonarodowej kultury i historii Polski,
- nawiązywanie w działalności harcerskiej głownie do wzorców harcerstwa polskiego oraz tradycji polskiej,
- promowanie dobrego obrazu Polski,
- działalność na miarę osobistych możliwości dla dobra narodu polskiego i Polski,

- szacunek dla Polskich zwyczajów, symboli, hymnu Państwowego
- współpracę z Polonia i szanowanie mniejszości narodowych.

 

R. Wychowywanie do życia w rodzinie oznacza:

- uznawanie prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
-uczenie szacunku dla płci odmiennej i przygotowywanie do roli małżonków i rodziców rodziny chrześcijańskie

(opierającej się na sakramentalnym związku mężczyzny i kobiety, w którym każde dziecko jest przyjmowane jako dar Boga),
-uczenie szacunku i posłuszeństwa w stosunku do swoich rodziców, przełożonych i osób starszych,
- uczenie odpowiedzialności oraz szacunku dla młodszych i słabszych,
- odrzucanie: pornografii, kultu przemocy i swobody w dziedzinie seksualno-etycznej, promocji homoseksualizmu

 i dewiacji seksualnych

- odrzucenie aborcji i antykoncepcji,

- uczenie szacunku dla pracy.

 

P.Puszczaństwo rozumiane jest jako:

-uczucie głębokiej łączności z przyroda będącą miejscem, gdzie człowiek może zetknąć się z Bogiem i ze swoja słabością,

której pokonywanie daje mu poczucie wartości,
- ciągłe dążenie do poznawania przyrody,
- ochrona przyrody,
- zaradność w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka,
- tworzenie klimatu obrzędowości i tajemniczości jako zaprzeczenie prymitywnej rubaszności,
- stawianie w wychowaniu na indywidualizm, a nie na ujednolicającą masowość.

 

I. Przez wychowanie ogólnoharcerskie i ogólnoludzkie rozumie się:

- dążenie do przestrzegania najważniejszych standardów harcerskich: służba, braterstwo, prawdomówność, dzielność,

   wolność od uzależnień, abstynencja od alkoholu, tytoniu, narkotyków, oszczędność i ofiarność

- aktywne współtworzenia swojego środowiska (rodzina, społeczność lokalna), dbałość o harcerski klimat w Gromadzie

- szacunek dla munduru harcerskiego, harcerskich symboli, tradycji, zwyczajów

- szacunek dla innych organizacji wychowawczych (w tym harcerskich)

 

ZAWIERZENIE z dnia13.05.2010 (ZW 5a/2010) – będące ponowieniem Harcerskiego Zawierzenia Ostrobramskiego z dn. 04.09.1993 :

                                            Maryjo, Matko Boga
Otocz nas swoja opieka, kieruj naszymi poczynaniami byśmy nie wstydzili się być chrześcijanami, byśmy umieli nieść innym radość wiary,

byśmy mieli odwagę pełnić służbę Bogu i Polsce oraz być posłusznymi Prawu Harcerskiemu nawet za cenę krzyża.
Prowadź nas do budowania pojednania z rodakami i sąsiadującymi z nami narodami, z którymi tak wiele nas łączypomimo bolesnych kart

wspólnej historii - by braterstwo skautowe było zaczynem braterstwa ogólnoludzkiego.

 

Deklaracja z pod Kolumny Zygmunta (10.11.2018 – wigilia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę):

W dzisiejszych czasach jest ważne by członkowie HGW pełnili jako jedną z głównych form służby służbę bycia znakiem nadziei

dla kogoś kto tej nadziei nie ma lub ma jej bardzo niewiele. Nieść prawdziwą nadzieję ludziom może tylko ten kto znajduje

 tę nadzieję w  Bogu  - modląc się do Boga.

Tylko człowiek wypełniony Duchem św., wolny od działania demona, niepodległy – jest źródłem nadziei dla innych ludzi.


DEKLARACJA WIEDEŃSKA z dnia 08.12.2018 – Kościół Maria Namen (Imienia Maryi) w Wiedniu

Jako harcerze z Harcerskiej Gromady Wilków im. św. Jana Pawła II – wierni wskazaniom naszego patrona

i czując się ideowymi potomkami polskiej husarii – obiecujemy w miejscu gdzie została pokonana armia

zagrażająca chrześcijańskiej Europie, że będziemy:

    - promować rodzinę chrześcijańską opartą o sakramentalny związek na całe życie jednego mężczyzny

      i jednej  kobiety, w którym akceptuje się otwartość na przyjmowanie potomstwa zgodnie z zasadami

      Encykliki św. Pawła VI: Humanae Vitae

   - sprzeciwiać się aborcji w każdym przypadku

   - sprzeciwiać się eutanazji

   - sprzeciwiać się promocji ideologii gender – będącej jawnym deptaniem zamysłu Boga stwarzającego człowieka jako mężczyznę i kobietę

   - sprzeciwiać się promocji ideologii LGBT

 

 

OSTROBRAMSKI AKT ODDANIA SIĘ MARYI (Wilno-Ostra Brama 21.08.2019)

                                        Maryjo Matko Boga

My członkowie Harcerskiej Gromady Wilków im. św. Jana Pawła II

– w jubileuszowym roku 10-lecia naszej Gromady - oddajemy naszą Gromadę pod twoją opiekę

 i prosimy Cię byś  nieustannie modliła się za nami.

1.     Módl się – prosimy – byśmy nie wstydzili się przyznawać do Boga, myśląc że to

staroświeckie i dla nieudaczników życiowych. Daj nam być żywymi znakami

nadziei dla innych ludzi – pokazując że tylko pełnienie Woli Bożej nadaje pełny

sens życiu człowieka.

2.     Módl się – prosimy – byśmy kochali naszą Ojczyznę wbrew poglądom,

że patriotyzm to przeżytek, bo człowiek bez Ojczyzny to człowiek bez korzeni.

3.     Módl się – prosimy – byśmy cenili wartość rodziny, promowali to co ją buduje

a zwalczali to co niszczy rodzinę rozumianą jako sakramentalny związek jednego

mężczyzny i jednej kobiety otwarty na potomstwo przyjmowane jako dar Boga.

4.     Módl się – prosimy – byśmy szanowali przyrodę pamiętając, że jesteśmy

stworzeniami będącymi częścią przyrody i jesteśmy odpowiedzialni za ochronę

przyrody na ziemi.

5.     Módl się – prosimy – byśmy mieli wciąż szczerą wolę pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznymi Prawu Harcerskiemu pamiętając,

że harcerz dotrzymuje szczególnie tej przysięgi która jest dla niego niewygodna.