Regulamin Musztry Harcerskiej Gromady Wilków im. św. Jana Pawła II
wersja z dnia 27.06.2014

1. Informacje wstępne

Meldowanie zawsze odbywa się z wymienieniem pseudonimu (lub nazwiska). Nakrycia głowy nosi się na swieżym powietrzu. Można też nosić nakrycie głowy podczas krótkotrwałego pobytu w pomieszczeniach i srodkach komunikacji. W szyku zawsze nosi się nakrycie głowy.

1.1 SZYK -jest to regulaminowe ustawienie grupy harcerzy.

W szyku rozróżnia się:

Skrzydła - prawe i lewe zakończenie szyku,

Front - przednia strona harcerza (szyku),

Odstęp - oddalenie między harcerzami lub zespołami, mierzone wzdłuż frontu szyku.

Odległosć - oddalenie między harcerzami lub zespołami, mierzone w ab szyku,

Szerokosć - odstęp między skrzydłami szyku,

Głębokosć - odległosć od czoła do zakończenia szyku,

Czoło kolumny - poczatek kolumny,

Ogon kolumny - koniec kolumny,

Kierunkowy - harcerz maszerujacy w pierwszym szeregu (dwójce, czwórce) na prawym skrzydle, do którego pozostali dopasowuja swój ruch,

Zamykajacy - harcerz maszerujacy na lewym skrzydle w ostatnim szeregu kolumny.

Czynnosci w szyku:

Krycie - ustawienie się harcerzy lub zespołów w rzędzie, w linii prostej;

Równanie - ustawienie się harcerzy lub zespołów w szeregu, w linii prostej;

Odstępowanie (odbijanie) - zwiększenie odstępów między harcerzami (zespołami) w szyku o okreslona liczbę kroków;

Łaczenie - powrót do szyku poprzedniego (przed odstępowaniem).

1.2 PODSTAWOWE SZYKI:

Szereg - harcerze stoja bokiem do siebie, frontem w jednym kierunku, w linii prostej,

Dwuszereg - dwa szeregi harcerzy stojace jeden za drugim, w odległoaci półtorej

długosci wyciagniętej ręki; harcerze drugiego szeregu kryja swoich poprzedników,

Trójszereg - trzy szeregi harcerzy stojace jeden za drugim, w odległosci półtorej długosci wyciagniętej ręki; harcerze następnego szeregu kryja swoich poprzedników,

Rzad - harcerze stoja jeden za drugim, frontem w jednym kierunku, w linii prostej (pojedyncza kolumna).

Kolumna - harcerze tworza jeden, dwa lub więcej rzędów ustawionych obok siebie w odstępach równych szerokosci dłoni.

1.3 ROZKAZY l KOMENDY - w musztrze przekazuje się ustnie, za pomoca sygnałów, lub za pomoca przykładu osobistego. Jesli dowodzenie przejmuje inny instruktor (harcerz), poprzedzało zapowiedzia: "Na moja komendę".

Komenda jest to odmiana rozkazu do natychmiastowego wykonania.

Komenda składa się z zapowiedzi i hasła lub z samego hasła, np. "Gromada w szeregu

- ZBIÓRKA", "w prawo - ZWROT","BACZNOSĆ", "SPOCZNIJ".

W celu przerwania wykonywania poprzednio podanej czynnosci podaje się komendę "WRÓĆ". Na tę komendę harcerze wracaja do poprzedniej postawy.

Po wykonaniu każdej komendy, poza komendami; BACZNOSC, PADNIJ oraz WRÓĆ. harcerze przyjmuja postawę swobodna.

2. Musztra pojedynczego harcerza

2.1 POSTAWA ZASADNICZA - harcerz stoi nieruchomo, pięty ma złaczone, stopy rozwarte (tak, aby odległosć miedzy dużymi palcami nóg równała się szerokosci srodkowej częsci stopy), ręce opuszczone wzdłuż tułowia, palce dłoni zwarte, dłonie przyłożone płasko do ud, głowę podniesiona, wzrok skierowany na wprost, Harcerz przyjmuje postawę zasadnicza na komendę "BACZNOSĆ", a bez tej komendy w następujacych przypadkach:

- na zapowiedz komendy nie poprzedzonej komenda "BACZNOSĆ",

- w czasie wydawania lub przyjmowania rozkazów,

- w czasie składania meldunku,

- w czasie oddawania honorów w miejscu.

2.2 POSTAWA SWOBODNA (na komendę "SPOCZNIJ" i po wykonaniu każdej komendy) - harcerz energicznie wysuwa lewa nogę w przód o połowę długosci stopy. Ręce ma opuszczone swobodnie, palce dowolnie ułożone. W razie potrzeby harcerz poprawia umundurowanie, a jesli znajduje się w szyku zwartym - także równanie i krycie.

2.3 ZWROTY W MIEJSCU ("W LEWO ZWROT", "W PRAWO ZWROT", "W TYŁ ZWROT") - harcerz wykonuje zwrot we wskazanym kierunku po czym energicznie dostawia nogę pozostawiona w tyle. Komendę "W TYŁ ZWROT" wykonuje się przez lewe ramię. W czasie zwrotów górna częsć ciała pozostaje w postawie zasadniczej.

2.4 MARSZ - rozpoczyna się z postawy zasadniczej, lewa noga. Maszeruje się krokiem zwykłym lub defiladowym. Marsz poprzedza komenda np. "Gromada BACZNOSĆ", "kierunek na wprost" (w lewo, w prawo, w tył na lewo, w tył na prawo, w lewo w skos, w prawo w skos), "za mna", "za druhem Komendantem" -"MARSZ". Pierwsze trzy kroki zawsze wykonuje się na wprost, a dalsze zgodnie z podana komenda.

2.5 KROK DEFILADOWY - krok sprężysty, długi, palce stóp obciagnięte, nogi wyprostowane w kolanach, stopy podnosi się pod katem 45 stopni nad ziemia i płynne wymachy rękoma. Krok defiladowy stosuje się:

- rozpoczynajac marsz (pierwsze trzy kroki),

- w marszu na komendę "BACZNOSĆ",

- w marszu po zapowiedzi zatrzymania się.

2.6 KROK ZWYKŁY - krok swobodny, głowa uniesiona, tułów wyprostowany, swobodne wymachy rękoma. Z kroku defiladowego do zwykłego przechodzi się na komendę "SPOCZNIJ" oraz bez komendy po pierwszych trzech krokach rozpoczynajacych marsz.

2.7 BIEG z miejsca i z marszu krokiem zwykłym wykonuje się od lewej nogi na komendę: "Biegiem - MARSZ". Na komendę "Zwykły KROK" harcerz wraca do marszu.

2.8 ZATRZYMANIE odbywa się na komendę "patrol (Gromada) - STÓJ". Po zapowiedzi komendy harcerze zaczynaja maszerować krokiem defiladowym, po hasle robia jeszcze jeden krok przystawiajac energicznie nogę i przyjmujac postawę zasadnicza. Kierunek w marszu zmienia się na komendę: "Kierunek - W LEWO (W PRAWO, W TYŁ NA LEWO, W TYŁ NA PRZWO, W LEWO SKOS, W PRAWO SKOS).

2.9 MELDOWANIE SIĘ

Harcerz, który otrzymał polecenie zgłoszenia się do przełożonego tub wchodzi na spotkanie harcerskie melduje się przełożonemu wg następujacego wzoru: "Czuwaj druhu harcmistrzu, młodzik "Frytol" melduje się na rozkaz (melduje swoje przybycie na zbiórkę)"

3. Chwyty proporcem

Osoba trzymajaca proporzec nazywa się chorażym. W szyku choraży stojac z proporcem trzyma go pionowo przy prawej nodze, na wysokosci czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawa ręka na wysokosci pasa, łokieć prawej ręki lekko przycisnięty do ciała.

- Chwyt "Na ramię" - choraży kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma pod katem 45 stopni w stosunku do ziemi. Płótno proporca musi być oddalone od barku przynajmniej o szerokosć dłoni.

- Chwyt "Prezentuj" - choraży podnosi proporzec prawa ręka pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia, następnie przenosi proporzec pionowo przed swoja twarz, a lewa ręka chwyta drzewce pod prawa.

- Chwyt "Do nogi" (z położenia "Prezentuj" lub z położenia "Na ramię") - choraży

przenosi proporzec do prawej nogi.

Na komendę "BACZNOSĆ" oraz "Na prawo (lewo) - PATRZ" choraży wykonuje chwyt "Prezentuj".

4. Zachowanie się harcerza w szyku.

Harcerz wywołany z pierwszego szeregu (w przypadku dwuszeregu) przyjmuje postawę zasadnicza i głosno odpowiada "Jestem", na komendę "WYSTAP" wykonuje energicznie jeden krok w przód i staje w postawie zasadniczej. Na jego miejsce wstępuje natychmiast stojacy za nim harcerz z drugiego szeregu

(wykonując jeden krok). Harcerz wywołany z drugiego szeregu na komendę "WYSTAP" wykonuje dwa kroki. Odległosc między pierwszym a drugim szeregiem pokonuje jednym krokiem, dotyka lewa ręka lewego ramienia harcerza stojacego przed nim, (który na ten znak robi mu miejsce wykonujac prawa noga krok w prawo w skos i dostawiaj do niej lewa nogę) następnie wywołany robi jeden krok w przód i przyjmuje postawę zasadnicza.

Po przejsciu wywołanego harcerz, który go przepuscił, wraca na swoje miejsce wykonujac lewa noga krok w tył w skos. Tak samo harcerz z pierwszego szeregu przepuszcza harcerza przy jego powrocie na miejsce w drugim szeregu.

Na komendę "WSTAP" wywołany robi w tył zwrot, wraca na swoje miejsce w taki sam sposób, jak podczas występowania i przyjmuje taka postawę, jak zespół..

Harcerz wezwany z szyku na komendę "DO MNIE" lub na rozkaz, np. "Do druha Komendanta" podaża do wzywajacego krokiem sprężystym, najkrótsza droga, zatrzymuje się 2 kroki przed nim w postawie zasadniczej, oddaje honor)'" i melduje się, np. "Czuwaj druhu harcmistrzu młodzik "Fantomas" melduje się na rozkaz". Na komendę "WSTAP" wykonuje zwrot we własciwym kierunku i krokiem sprężystym wraca najkrótsza droga na swoje miejsce.

5. Oddawanie honorów

Harcerze występujacy w mundurach oddaja sobie honory w różnych sytuacjach. W miejscu, w nakryciu głowy harcerz salutuje w postawie zasadniczej. Z chwila zbliżenia się na trzy kroki do przełożonego zwraca się przodem w jego kierunku i patrzac mu w oczy podnosi szybkim ruchem do daszka rogatywki (obrzeża beretu) prawa rękę tak ułożona, aby przedramię i dłoń oraz złaczone palce dłoni, wskazujacy i srodkowy, tworzyły linię prosta; pozostałe palce dłoni ma złożone i przycisnięte kciukiem. Czubkiem palca srodkowego dotyka do brzegu daszka rogatywki (obrzeża beretu) nad prawym katem oka, dłoń ma zwrócona ku przodowi, łokieć skierowany w dół i w prawo w skos. Gdy przełożony go minie, harcerz przestaje salutować, opuszczajac szybkim ruchem rękę do położenia, jakie obowiazuje w postawie zasadniczej, z jednoczesnym zwróceniem głowy na wprost, Salutujac w miejscu, np. podczas meldowania się, przez sekundę przytrzymuje się rękę przy nakryciu głowy.

W miejscu, bez nakrycia głowy harcerz zwraca się przodem w kierunku przełożonego, przyjmuje postawę zasadnicza i salutuje unosząc przedramię prawej ręki pionowo do góry, z wyprostowanymi i złaczonymi trzema środkowymi palcami i zagiętymi zewnętrznymi. Przed złożeniem meldunku, po podejsciu do przełożonego i przed odejsciem od niego harcerz wykonuje regulaminowy salut.

W marszu, w nakryciu głowy, harcerz salutuje z jednoczesnym zwrotem głowy w stronę przełożonego, lewa rękę ma przyłożona lekko do dłonia do uda i nieruchoma, palce lewej ręki złożone i wyprostowane. Rozpoczyna salutować na trzy kroki przed przełożonym, a kończy po minięciu go. Podczas wyprzedzania harcerz rozpoczyna salutowanie w momencie zrównania się z przełożonym, a kończy po przejsciu trzech kroków. W marszu, bez nakrycia głowy harcerz wykonuje zwrot głowy w kierunku przełożonego, gdy znajdzie się w odległosci trzech kroków od niego. Ręce ma opuszczone, palce złaczone i wyprostowane, dłonie dotykaja ud. Przyjmujacy honory powinien na nie natychmiast odpowiedzieć w sposób podany w regulaminie.

Harcerz salutuje mijajac bramę obozowa (totem wejsciowy). Wartownik salutuja instruktorom wchodzacym i wychodzacym z obozowiska.

6. Musztra zespołowa patrolu (Gromady)

6.1 ZBIÓRKA

Na zapowiedz komendy, np. "patrol Sokołów" lub na komendę "BACZNOSĆ"

harcerze zwracaja się frontem do wydajacego komendę i przyjmuja postawę

zasadnicza. Następnie patrolowy podaje zapowiedz, np. "W szeregu" i staje w

postawie zasadniczej w miejscu, gdzie chce ustawić patrol. Na hasło "ZBIÓRKA" harcerze biegiem podażaja do patrolowego, staja w nakazanym szyku w postawie zasadniczej w tym samym co on kierunku. Prawoskrzydłowy staje z lewej strony, a podczas zbiórki w rzędzie (kolumnie) za patrolowym. W celu wyrównania i pokrycia szyku patrolowy wydaje komendę "SPOCZNIJ". Patrolowy może nakazać zbiórkę nie przy sobie, lecz w okreslonym miejscu lub kierunku, np. na komendę "Patrol Jastrzębi w szeregu (dwuszeregu) na drodze, prawe skrzydło (czoło) na wysokosci drzewa, fontem do lasu ZBIÓRKA".

W celu uformowania kolumny w marszu, np. na komendę "Patrol Buków w rzędzie (w kolumnie dwójkowej) za mna, w marszu - ZBIÓRKA", dwójka czołowa maszeruje za patrolowym, pozostali dołaczaja do niej.

Na komendę "ROZEJSĆ SIĘ" harcerze natychmiast opuszczaja szyk w dowolnym kierunku. Na komendę "W tył - ROZEJSĆ SIĘ" harcerze wykonuja komendę "W tył - ZWROT", a następnie komendę "ROZEJSĆ SIĘ".

Patrolowy może w zapowiedzi okreslić kierunek lub kierunek i miejsce, gdzie po rozejsciu się harcerze maja przebywać, np. MDo namiotów - ROZEJSĆ SIĘ", "w miejscu - ROZEJSĆ SIĘ". Komendę " ROZEJSĆ SIĘ" można podać w każdym szyku, w miejscu lub w marszu.

Równanie i krycie w szyku harcerze wykonuja samorzutnie po komendzie "SPOCZNIJ" lub na komendę "Równaj - W PRAWO", wydana po komendzie "BACZNOSĆ". Na komendę "Równaj - W PRAWO" wszyscy harcerze z wyjatkiem prawoskrzydłowego zwracaja jednoczesnie i energicznie głowy w prawo. Po wyrównaniu na komendę "BACZNOSĆ" harcerze jednoczesnie zwracaja głowy na wprost,

6.2 ODLICZANIE - stosowane jest w celu sprawdzenia stanu liczbowego zespołu lub jako wstęp do zmiany szyku. Wykonuje się je na komendy: "Kolejno -ODLICZ", "Do dwóch (trzech) - ODLICZ". Na zapowiedz np. "Kolejno" wszyscy harcerze przyjmuja postawę zasadnicza, na hasło 1IODLICZ" harcerze z pierwszego szeregu zwracaja jednoczesnie głowy w prawo, a harcerz prawoskrzydłowy w lewo i kolejno odliczaja, zwracajac głowy z prawej strony na lewa. Następnie szybko zwracaja głowy na wprost i przyjmuja postawę zasadnicza. Lewoskrzydłowy drugiego szeregu podaje głosna "Pełny" lub "Niepełny".

6.3 ODSTĘPOWANIE (ODBIJANIE) - nakazuje się dla ułatwienia przegladu harcerzy lub zapewnienia im większej swobody ruchów w czasie zajęć. Polega ono na zwiększeniu odstępów między harcerzami, np. "ODBIJ W LEWO (W PRAWO)". Harcerze za wyjatkiem skrzydłowego, od którego zaczyna się odstępowanie. wykonuja bokiem (bez wykonywania zwrotu) odpowiednia ilosć kroków w nakazanym kierunku, patrzac każdy na bezposrednio za nim posuwajacego się harcerza; po jego zatrzymaniu się przesuwa się o 1/2 kroku, następnie zatrzymuje się. Nakazujac odstępowanie nie od skrzydła należy wskazać harcerza, od którego pozostali rozpoczna odstępowanie. Na komendę, np. "Od młodzika "Szablozębego" - ODBIJ" lub "Od młodzika "Parowy" - ODBIJ w lewo (w prawo)",

Łaczenie odbywa się w odwrotnym kierunku niż odstępowanie, na komendę np. "Do prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego) - ŁACZ" lub "Do młodzika "Żbika" w lewo (w prawo) - ŁACZ".

6.4 PRZESUNIĘCIE szyku o jeden krok w przód lub w tył odbywa się na komendę np. "Patrol, krok (trzy kroki) na wprost (w tył) - MARSZ".

6.5 ZMIANA SZYKU

Przejscie z szeregu w rzad wykonuje się na komendę "W prawo - ZWROT".

Powrót z rzędu do szeregu na komendę "W lewo - ZWROT". Przejscie z szeregu w kolumnę dwójkowa następuje na komendę "W dwójki w prawo - ZWROT". Po tej komendzie harcerze, na których podczas odliczania wypadła liczba dwa, robia wykrok lewa noga i staja z lewej strony jedynek. Wszyscy wykonuja zwrot w prawo. Powrót z kolumny dwójkowej do szeregu wykonuje się na komendę "Szereg w lewo - FRONT". Jedynki robia wykrok prawa noga stajac z prawej strony dwójek, które wykonuja zwrot w miejscu w lewo. Z dwuszeregu w kolumnę dwójkowa przechodzi się na komendę "W prawo - ZWROT". Z kolumny dwójkowej do dwuszeregu powraca się na komendę "W lewo-ZWROT".

Przejscie z dwuszeregu w kolumnę trójkowa wykonuje się na komendę "W trójki w prawo - ZWROT". Harcerze oznaczeni podczas odliczenia liczba jeden wykonuja noga krok w tył w lewo w skos z jednoczesnym zwrotem w prawo, oznaczeni liczba dwa wykonuja w miejscu w prawo zwrot, a oznaczeni liczba trzy - lewa noga krok w przód w prawo w skos z jednoczesnym zwrotem w prawo.

Z kolumny trójkowej do szeregu powraca się na komendę "W szereg w lewo - FRONT". Jedynki wykonuja prawa noga krok w przód w prawo w skos z jednoczesnym zwrotem w lewo, dwójki wykonuja w miejscu w lewo zwrot, a trójki lewa noga w tył w lewo skos z jednoczesnym zwrotem w lewo.

Przejscie z trójszeregu w kolumnę trójkowa wykonuje się na komendę "W prawo - ZWROT". Powrót z kolumny trójkowej do trójszeregu - na komendę "W lewo - ZWROT".

Przejscie z dwuszeregu w kolumnę czwórkowa wykonuje się na komendę "W czwórki w prawo - ZWROT". Po tej komendzie dwójki robia wykrok lewa noga i staja z lewej strony jedynek. Wszyscy wykonuja zwrot w prawo. Powrót z

kolumny czwórkowej do dwuszeregu wykonuje się na komendę "Szereg w lewo - FRONT", Jedynki robia wykrok prawa noga i staja z prawej strony dwójek, które wykonuja zwrot w miejscu.

W marszu przejscie z kolumny dwójkowej w rzad wykonuje się na komendę "Rzad w marszu - TWÓRZ". Harcerze stojacy z lewej strony każdej dwójki przesuwaja się w trakcie marszu za swych sasiadów. Powrót z rzędu do kolumny

dwójkowej wykonuje się na komendę "Kolumnę dwójkowa w marszu - TWÓRZ".

Harcerze, na których przy odliczaniu wypadła liczba dwa, przesuwaja się w przód na lewo od jedynek.

7. Apel na wypadzie (biwaku)

Patrolowi stoja z prawej strony swoich patroli. Patrole stoja w ustalonym szyku (szeregu, dwuszeregu).

Częsć patroli stoi frontem do oboznego, który ustawia się w pobliżu flagi (centrum placu), częsć zagina skrzydła (zaginanie skrzydeł nie jest konieczne). Z prawej strony oboznego nieco z tyłu stoi komendant. Między patrolami sa widoczne odstępy. Proporcowy stoi z boku szyku

Ważni goscie z innych organizacji stoja z prawej strony komendanta. Członkowie Starszyzny stają z lewej strony komendanta i oboznego. Goscie z Gromady nie będacy na wypadzie - biwaku (odwiedzajacy) stoja w szeregu na prawym skrzydle szyku apelowego.

Obozny wydaje komendę "BACZNOSĆ - patrolowi sprawdza stan w patrolach - SPOCZNIJ".

Patrolowi występuja krok na przód w lewo w skos i wydaja komendę "BACZNOSĆ – spocznij - kolejno odlicz". Harcerze odliczaja. Następnie patrolowi robia krok w tył w prawo w skos i staja w poprzedniej pozycji.

Obozny wydaje kolejna komendę "BACZNOSĆ - patrolowi meldować SPOCZNIJ". Patrolowi występuja krok na przód w lewo w skos i wydaja komendę "BACZNOSĆ - na prawo PATRZ". Następnie robia zwrot w kierunku oboznego i idac do niego najkrótsza droga staja przed nim w jednym szeregu, którego linia jest w odległosci 2 kroków od oboznego. Wszyscy stoja na bacznosć. Obozny i patrolowi jednoczesnie oddaja sobie honory.

Obozny robi w lewo zwrot, przechodzi na prawe skrzydło., robi w prawo zwrot. Następuje przyjęcie kolejnych meldunków według następujacego schematu. Obozny salutuje. W tym samym momencie patrolowy również salutuje i mówi: "Czuwaj druhu podharcmistrzu (obozny odpowiada "Czuwaj"), wywiadowca "Kornik" melduje patrol Wscieklych Wilkow na apelu porannym (wieczornym, specjalnym, uroczystym), stan ogólny osmiu, obecnych szesciu, jeden warta, jeden nieobecny nieusprawiedliwiony".

Obozny przechodzi krokiem w bok do następnej osoby i salutuje (odpowiadaja mu jednoczesnym salutem patrolowi: kończacy raport i rozpoczynajacy raport). Meldunki składane sa kolejno. Kończac przyjmowanie ostatniego meldunku obozny salutuje nie przechodzac dalej w lewo (ostatni składajacy meldunek również salutuje). Następnie robi w lewo zwrot, przechodzi na srodek szeregu utworzonego przez meldujacych, salutuje (meldujacy równoczesnie też salutuja) i mówi "WSTAP". Meldujacy, tzn. patrolowi, wykonuja w tył zwrot, ida najkrótsza droga do swojego miejsca w szyku. Krok przed wstapieniem do szyku mówia "SPOCZNIJ", robia krok (by wstapić do szyku) i w tył zwrot. Teraz obozny melduje Gromade komendantowi wydajac komendę: "BACZNOSĆ - na prawo - PATRZ" i meldujac wg wzoru "Czuwaj druhu harcmistrzu - phm "Szeptacz" melduje Gromade na apelu porannym (wieczornym), stan 18, obecnych 14, jeden warta, dwóch w kuchni, jeden nieobecny nieusprawiedliwiony". Komendant podchodzi do oboznego i podaje mu prawa rękę a potem le1) (po harcersku). Następnie obozny mówi "BACZNOSĆ". Komendant mówi "druhowie - Czuwaj". Harcerze odpowiadaja głosno "Czuwaj" i pada komenda "SPOCZNIJ". Następnie następuje wprowadzenie proporca (podniesienie flagi).

Najpierw obozny wydaje komendę "BACZNOSĆ - POCZET PROPORCOWY WYSTĄP. PROPORCOWY WYSTĘPUJE i ustawia się z prawej strony komendanta.

Następuje rozkaz "Do- HYMNU HARCERSKIEGO". Wszyscy spiewaja hymn. Po odspiewaniu hymnu i wciagnięciu flagi pada komenda "Po -HYMNIE". Wszyscy staja na spocznij.

Po odśpiewaniu hymnu pada komenda: DO MODLITWY". Wszyscy staja na bacznosć. Harcerze zdejmuja rogatywki i trzymaja je poziomo na lewej dłoni-daszkiem od siebie. Następuje przeżegnanie się i odspiewanie 1 zwrotki modlitwy "Kiedy ranne wstaja zorze" (wieczorem – hymn OWS). Proporcowy  stoi na baczność z proporcem. Potem pada komenda "PO MODLITWIE" i wszyscy staja na spocznij.

Następnie następuje odczytanie rozkazu lub Zewu Wilkow wg wzoru: "BACZNOSĆ – HGW Wypad do Koszalia - Koszalin, 2012.07.15 -Rozkaz Dzienny L5/2012 - SPOCZNIJ". Następuje czytanie poszczególnych punktów rozkazu i zakończenie wg wzoru: "BACZNOSĆ – Czuj Duch - podpisał Komendant Wypadu hm Kazimierz Radziuk 'Kędzior' - SPOCZNIJ". Harcerz (instruktor) wyczytany w rozkazie odpowiada:

-jesli został wyróżniony (ukarany) - "Pochwała" ("Kara"),

-jesli został wyznaczony do pełnienia służby wartowniczej - "Warta",

-jesli został wyznaczony do innej służby - "Służba",

-jesli został mianowany na funkcję lub stopień - "Mianowany",

-jesli otrzymał sprawnosć - "Sprawnosć".

Przy nieobecnosci wyczytanego harcerza jego bezposredni przełożony odpowiada:

"Zostanie powiadomiony".

Pada komenda "BACZNOSĆ -  poczet proporcowy - WSTAP"   Gdy proporcowy staje na swoim miejscu obozny wydaje komendę "SPOCZNIJ".

Następnie pada komenda: "Skargi, wnioski, zażalenia, imieniny, urodziny,  sprawy różne - WYSTAP". Harcerze majacy jakies sprawy występuja jeden krok  i po uzyskaniu zgody oboznego zgłaszaja swoja sprawę, po czym wstępuja. Po zakończeniu apelu obozny wydaje komendę: "BACZNOSĆ – patrolowi odprowadza patrole do zajęć - SPOCZNIJ".

 

8. znaki (komendy) ręka

Znaki ręka wykonywane sa w pionowej pozycji ciała na bacznosć (wyjatek stanowi znak spocznij).

UWAGA (jedyny znak głosem) - podwójne klasnięcie dłońmi przy głowie na wysokosci twarzy.

BACZNOSĆ - lewa ręka wzniesiona pionowo nad głowę, palce dłoni wyprostowane pionowo w górę.

SPOCZNIJ (po BACZNOSĆ) - pozycja jak przy BACZNOSĆ z tym, że lewa noga wysunięta w bok jak przy spocznij.

W SZEREGU ZBIÓRKA - lewa ręka wyprostowana poziomo w bok w lewo (gdzie maja stanać harcerze, zuchy), palce dłoni wyprostowane poziomo.

W DWUSZEREGU ZBIÓRKA - obie ręce skierowane poziomo w bok w lewo, lewa całkowicie wyprostowana, prawa ugięta pod katem prostym i skierowana poziomo od przedramienia, palce obu dłoni wyprostowane poziomo.

W PRAWO lub NA PRAWO (dotyczy zapowiedzi zwrotów lub marszu) - prawa ręka wyprostowana przed soba, lekko ugięta, palce zacisnięte w piesć (pozycja jak przy trzymaniu miecza).

W LEWO lub NA LEWO - lewa ręka zgięta i trzymana przy ciele (pozycja jak przy trzymaniu tarczy).

W TYŁ - dwa razy znak jak "w lewo".

NA WPROST - prawa ręka wyciagnięta poziomo przed siebie (palce wyprostowane poziomo).

ZWROT - ruch półkolisty w poziomie dowolna ręka (palce wyprostowane) od pozycji gdy palce ugiętej ręki dotykaja okolic serca do ręki całkowicie wyciagniętej poziomo w bok.

ZA MNA - ruch półkolisty prawa ręka w poziomie odwrotny niż zwrot zakończony pokazaniem palcem wskazujacym na swoje serce (reszta palców ugięta).

MARSZ - wzniesienie prawej ręki z zacisnięta pięscia pionowo nad głowę i szybkie ugięcie ręki ruchem pionowo w dół (jak przy szarpnięciu).

BIEGIEM MARSZ - podwójne wykonanie ruchu jak przy "marsz".

STÓJ - ręce z zacisniętymi pięsciami wyprostowane ukosnie nad głowa i krzyżujace się w połowie przedramienia.

CISZA - palec prawej ręki położony pionowo na ustach.

ROZEJSĆ SIĘ (w marszu lub w miejscu) - ruch obiema rękami jak przy zwrocie (od siebie na zewnatrz) i z powrotem ręce do siebie, palce rak wyciagnięte.