Regulamin Organizacyjny Harcerskiej Gromady Wilków im. św. J.P. II
(wersja z  dn. 13.03.2021)

 

I. ZASADY SZCZEGÓŁÓWE

 

1. BRACTWO KRWI:

    Komendant HGW wraz oboźnym wypadów i kwatermistrzem wypadów tworzą Bractwo Krwi.

    Bractwo kieruje wypadami i zbiórkami HGW.

 

1a. WILKI WSCHODU:

     Dla starszych członków HGW stworzony jest specjalny patrol „Wilki Wschodu”

      - Do wilków wschodu należy osoba która skończyła 17  lat i nie jest patrolowym lub podpatrolowym

         w innym patrolu, albo  członkiem Bractwa Krwi.

      - Ten kto był wcześniej przyjęty do HGW nie odbywa żadnego okresu próbnego do WW.

      - funkcyjni  (tzn. patrolowi lub podpatrolowi  innych patroli albo Z-cy Komendanta) w wieku co najmniej 17 lat

        mogą uczestniczyć  w działaniach WW na prawach obserwatorów

      - Członkowie patrolu WW muszą być w danym roku harcerskim raz na wypadzie HGW i raz na wypadzie

        WW. Jeśli należą do Kręgu Rady to muszą uczestniczyć w Rykowiskach na zasadach takich jak inni

        członkowie HGW.

 

1b. CZŁONKOWIE WŁADZ I FUNKCYJNI w Kręgu Rady

      Wszyscy członkowie władz i główni funkcyjni muszą należeć do Kręgu Rady HGW.

      Dotyczy to: Komendanta, Z-ca Komendanta, członków Starszyzny, Strażników Poranka, członków Bractwa

      Krwi, patrolowych i podpatrolowych, Wodza Wilków Wschodu.

 

1c. SZCZEGÓLNY TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KRĄG RADY (Reguła Kamienna z  01.04.2017):

      Krąg Rady może podejmować decyzje w sprawach zastrzeżonych dla Starszyzny jeśli nie ma veta

     Starszyzny. Veto może być zgłoszone na biwaku, gdy podejmowana jest decyzja, lub na biwaku

     następnym. Jeśli nie ma veta to decyzja wchodzi w życie. Do zgłoszenia veta potrzeba quorum

     Starszyzny (co najmniej 2 osoby).

 

1d. WATAHA INSTRUKTORÓW HARCERSKICH „ORNAK”

      W Gromadzie istnieje honorowa struktura o nazwie: Wataha Instruktorów Harcerskich „Ornak”.

      Jej członkami są wszystkie osoby mające status czynnego instruktora HGW i posiadające stopień

      instruktorski.

      Nie są przewidziane formalne spotkania Watahy, ale nieformalne, nieobowiązkowe spotkania  

      integracyjne może organizować każdy pełnoletni członek WIHO.

 

2. ZAKAZ PODWÓJNEGO CZŁONKOSTWA:

    Członek HGW nie może należeć do innej organizacji harcerskiej (poza wyjątkami wymienionymi w tzw.

    Poprawce Hradczańskiej)

 

3. POPRAWKA HRADCZAŃSKA (z dn. 18.04.2015 – zmodyfikowana w dn. 06.08.2020) dot. podwójnej

   przynależności organizacyjnej:

-  Generalnie członek HGW nie może należeć do innej organizacji harcerskiej

-  Osoba, która uzyskała zgodę innej organizacji harcerskiej na pełnienie w niej funkcji instruktorskiej, może

    wystąpić do Starszyzny Gromady z wnioskiem o zgodę na podwójną przynależność organizacyjną.

-   Zgoda Starszyzny ustaje z chwilą zaprzestanie pełnienia funkcji uzasadniającej podwójną przynależność.  

    Starszyzna może cofnąć swoją zgodę na podwójną przynależność także z innych ważnych przyczyn.

-   Zaleca się, by organizacja w której członek HGW pełni funkcję instruktorską przyznawała mu stopień

     Instruktorski lub wydawała opinię na temat jego służby instruktorskiej. Natomiast obrzędowe nadanie stopnia,

     herbu instruktorskiego oraz wręczenie złotej lilijki HGW  następuje na zbiórce HGW.

-   Członek Starszyzny HGW ani Bractwa Krwi nie może w żadnym wypadku należeć do innej organizacji

    harcerskiej - choć może  pomagać jako p.o. instruktora czy funkcyjnego.

-   Na wspólnych imprezach (HGW i innej organizacji) osoba o podwójnej przynależności identyfikuje się

     z podopiecznymi wymagającymi większej uwagi (młodszymi).

-   Dla Wilka należącego do innej organizacji HGW pozostaje jednostką macierzystą. Osobę taką obowiązuje

    wszędzie plakietka HGW, lilijka HGW, znak wilka i inne elementy regulaminu  mundurowego HGW (poza

     chustą).

-   Na zbiórkach i wypadach Wilków nosi się tylko sznury funkcji w HGW

-   Były członek Kręgu Rady HGW lub instruktor z innej organizacji (w wieku co najmniej 18 lat) lub pełnoletnia

    osoba zaprzyjaźniona z Wilkami może wystąpić do Starszyzny o przyjęcie go do kpw (Koła Przyjaciół Wilków).   

    Członek kpw ma obowiązek: dbać o dobre imię HGW oraz raz w roku pojechać na wypad HGW. Kpw (tak jak

    HGW) jest wyłącznie męskie.

-   Harcerz z innej organizacji (w wieku co najmniej 13 lat) zaprzyjaźniony z członkiem HGW  może

    wystąpić do Starszyzny z wnioskiem o przyjęcie go dodatkowo do HGW – jeżeli ręczy za niego 2 członków

    Kręgu Rady i jest zgoda jego drużynowego. Dla tego harcerza jednostką macierzystą pozostaje

    jego drużyna wyjściowa.

-  Zaleca się by osoba zdobywająca stopień h.o. – w ramach zadania dodatkowego w części dotyczącej spraw

   innych – pełniła przez rok funkcję instruktorską w innej organizacji harcerskiej (może być jej zaliczone pełnienie

   tej funkcji przed otwarciem próby na h.o.)

 

3a. INTERPRETACJA CZĘSTOCHOWSKA DOT. POPRAWKI HRADCZAŃSKIEJ (z 01.10.2016):

    Członek HGW o podwójnej przynależności może na zbiórkach i imprezach drugiej jednostki nosić chusty,

    pagony i sznury obowiązujące w tej jednostce.

 

4.POPRAWKA MONACHIJSKA 1  (z dn. 25.04.2014 zmodyfikowana  dn. 25.01.2020) dot. zasad postępowania

   przy publicznym łamaniu Prawa Harc.

1.     Osoba która ostentacyjnie i w sposób wolny i świadomy złamała Prawo Harcerskie

(szczególnie 10 punkt Prawa) zobowiązana jest w ciągu 2 tygodni powiadomić o tym

Komendanta lub innego członka Starszyzny. Na najbliższym biwaku (zbiórce) HGW

Starszyzna – po konsultacji z Kręgiem Rady – zdecyduje, czy ukarać daną osobą

naganą w Zewie Wilków czy poprzestać na upomnieniu ustnym.

Może też uznać sprawę za niebyłą.

2.     Osoba która po raz drugi ostentacyjnie i w sposób wolny i świadomy złamała Prawo

Harcerskie (szczególnie 10 punkt Prawa) zobowiązana jest w ciągu 2 tygodni

powiadomić o tym Komendanta lub innego członka Starszyzny.

Na najbliższym biwaku (zbiórce) HGW Starszyzna – po konsultacji z Kręgiem Rady –

zdecyduje, na ile miesięcy zawiesić daną osobę w prawach członka HGW.

Może też uznać sprawę za niebyłą.

3.     Osoba która po raz kolejny ostentacyjnie i w sposób wolny i świadomy złamała

Prawo Harcerskie (szczególnie 10 punkt Prawa) zobowiązana jest w ciągu 2 tygodni

powiadomić o tym Komendanta lub innego członka Starszyzny.

Na najbliższym biwaku (zbiórce) HGW Starszyzna – po konsultacji z Kręgiem Rady –

Zdecyduje o kolejnym zawieszeniu czy skreśleniu danej osoby z listy członków HGW.

Może też uznać sprawę za niebyłą.

4.     Osoba, która nie zgłosiła w ciągu 2 tygodni złamania Prawa Harcerskiego

skreślana jest przez Starszyznę z listy członków HGW na najbliższym biwaku (zbiórce)

HGW.

Chyba, że wykaże iż są jakieś okoliczności łagodzące.

5.     Jako Starszyzna rozumiani są czynni członkowie i obserwatorzy Starszyzny

(nie urlopowani). Obserwatorem jest Z-ca Komendanta HGW lub członek Bractwa

Krwi - nie będący członkiem Starszyzny.

6.     Od każdej decyzji Starszyzny przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni do Strażników

Poranka

7.     Wszystkie przypadki łamania Prawa Harcerskiego zgłoszone Komendantowi

Lub innemu członkowi Starszyzny od Niedzieli Wielkanocnej  do soboty

przed Niedzielą Miłosierdzia połączone z przeproszeniem oraz poważną

chęcią poprawy są przebaczane w Niedzielę Miłosierdzia na podstawie

Reguły Miłosierdzia.

Może to dotyczyć przypadków mających miejsce dużo wcześniej niż 2 ostatnie

tygodnie (dotyczy to także osób zawieszonych i skreślonych).

 

5  REGUŁA MIŁOSIERDZIA (z  07.05.2014)

W każdą Niedzielę Miłosierdzia następuje anulowanie konsekwencji zgłoszonych przypadków łamania

Prawa Harcerskiego. Od Niedzieli wielkanocnej (paschalnej) do soboty przed niedzielą miłosierdzia

można zgłaszać do Komendanta e-mailem lub sms-em wszelkie uchybienia harcerskie (łamanie

prawa h. i innych zasad).

W tym zgłoszeniu musi być informacja, że ktoś żałuje iż dopuścił się harcerskiego wykroczenia i ma

szczerą wolę nie popełniać go w przyszłości.

W niedzielę miłosierdzia zostanie ogłoszona lista osób, które złożyły wnioski o darowanie win i którym

te winy są odpuszczone. Wnioski nie podlegają weryfikacji tzn. wszystko co zostało zgłoszone będzie

odpuszczone.

 

6. POPRAWKA TATRZAŃSKA   - wersja z dnia  26.08.2017

    Zaleca się, by wybór czy wyznaczenie osób do pełnienia funkcji i posług w HGW dokonywał sięę tylko z grona

   obecnych osób.

 

7. POPRAWKA TORUŃSKA (z dn. 05.09.2015)

    wszystkie zbiórki i biwaki HGW są dla członków Gromady obowiązkowe.

    Nieobecność na nich musi być przedtem usprawiedliwiona.

    Nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 biwakach pod rząd oznaczać będzie skreślenie z listy członków HGW.

 

8. REGUŁA 14 (z dn. 05.08.2016)

    Członek HGW nie może w żadnym wypadku być członkiem innej jednostki starszo harcerskiej 

    czy wędrowniczej.

 

9. POPRAWKA CZĘSTOCHOWSKA ( z dn. 01.10.2016)

    Każda ważna uchwała wdrażana w HGW powinna mieć okres próbny jej wdrażania w czasie którego

    nie dokonuje się zasadniczych zmian w tej uchwale (generalnie  1 rok – ale może być przyjęty inny okres)

 

10. POPRAWKA GORCZAŃSKA (z dn. 02.10.2016):

      Gdy odchodzi patrolowy – nowego patrolowego mianuje Starszyzna Gromady (tzn. nie jest obowiązujący

      schemat, że podpatrolowy automatycznie staje się patrolowym).

 

11. POPRAWKA ZIMNOWIERCHOWO-GORCZAŃSKA  (z dn. 18.01.2019) - dot. samodzielnych  patroli

 i Zespołów  PM Wilcze Tropy

  11.1. Przy HGW mogą działać młodszo harcerskie zespoły programowo-metodyczne „WilczeTropy”, które mogą

       funkcjonować jak  samodzielne patrole spotykające się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, albo jak drużyny

       które spotykają się  raz na 4-6 tygodni złożone z patroli spotykających się raz na 2 tygodnie.

       Zaleca się by Zespół PM miał własny biwak  – raz w półroczu szkolnym  oraz dłuższy biwak letni

      (ewentualnie dodatkowo zimowy). Każda zbiórka samodzielnego patrolu zaczyna się (lub  kończy)

      modlitwą.

     - Zespół PM Wilcze Tropy używa chust, stopni, plakietek HGW, z tym, że chusty są tylko zielone (bez

      czarnego obszycia) i o wymiarach mniejszych. Ponadto harcerze z Wilczych Tropów noszą błękitne główki

      wilka.

   - Starszy Wilczych Tropów nosi szur granatowy z dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi. Z-ca Starszego

     nosi sznur zielony z  dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi.

     Patrolowy w  Wilczych Tropach nosi sznur brązowy z dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi. Podpatrolowy

     w  Wilczych Tropach nosi sznur szary z dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi.

   -  Starszy Wilczych Tropów jest funkcją instruktorską. Z-ca Starszego WT jest funkcją instruktorską jeśli liczba 

       Członków Zespołu  jest nie mniejsza niż 10 (razem z prowadzącymi)

   - Zespół PM Wilcze Tropy powołuje po co najmniej 3 miesięcznym okresie próbnym Starszyzna HGW

     (pod warunkiem, że patrol liczy co najmniej 6 osób  ( ze Starszym i jego Z-cą). Starszyzna może

     rozwiązywać lub zawieszać Zespoły PM  czy zmieniać Starszego. Starszyzna prowadzi bieżący nadzór nad 

     pracą Zespołów PM Wilcze Tropy.  Starszyzna zatwierdza ich plany pracy. Strażnicy Poranka prowadzą

     nadzór nad finansami Wilczych Tropów (np. raz na ½ roku)

   -  W „Wilczych Tropach” zdobywa się stopnie wg systemu BORPI.

     Członek „Wilczych Tropów”, który przechodzi do Wilków może nadal pozostać w Wilczych Tropach, 

     ale jego patrolem macierzystym jest patrol Wilków (chyba, że harcerz jest funkcyjnym w Wilczych Tropach).

11.2. W ramach HGW mogą działać samodzielne patrole (starsze wiekowo niż Wilcze Tropy), które spotykają się

      nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, a poza tym normalnie uczestniczą w działaniach HGW.

      Patrolowy samodzielnego patrolu nosi sznur brązowy z dwoma czarnymi węzłami  beczkowymi.   

      Podpatrolowy samodzielnego patrolu  nosi sznur szary z dwoma czarnymi węzłami  beczkowymi.

      Samodzielny patrolowy jest funkcją instruktorską. Popatrolowy samodzielnego patrolu może być funkcją

      Instruktorską – jeśli stan osobowy patrolu (bez funkcyjnych) wynosi minimum 8 osób.

 

12.POPRAWKA MONACHIJSKA 2 – (z dn. 6.01.2017-zmodyfikowana 26.04.2019) – dot. zbiórek patroli

     W HGW są zwykłe patrole (poza WW).

     Patrole organizują krótkie zbiórki na wypadach HGW (ich plany trzeba przed wypadami przesyłać

     Komendantowi). Oprócz tego w połowie czerwca (lub w maju)  i października patrole organizują samodzielne

     biwaki – na   prawach wypadów HGW – gdzie jadą ustaleni opiekunowie patroli. W tych miesiącach nie ma

     planowych  wypadów Gromady (mogą być nieobowiązkowe-pozaplanowe).

     Biwaki patroli organizowane są wg systemu: VE-GA-MO-S (wędrówka, gawęda, modlitwa,

     służba). Przy organizacji i prowadzeniu biwaków pomagają opiekunowie patroli.

     Oprócz zwykłych patroli mogą działać samodzielne patrole, które spotykają się regularnie co około

     2 tygodnie.

 

13.ZMODYFIKOWANY PRZYWILEJ DUKIELSKI (wersja z dn. 01.04.2017):

     Osoba która ukończyła 16 rok życia i która była w  Bractwie Krwi lub na funkcji

     patrolowego i przestała być członkiem Bractwa Krwi lub przestała być patrolowym,

     ma prawo zostać członkiem patrolu Wilki Wschodu, nawet jeśli nie spełnia wymogu

     wiekowego przynależności do tego patrolu – o ile przestrzega Prawa Harcerskiego.

14.PRZYWILEJ STYCZNIOWY (z dn. 27.01.2017):

     Osoba, która zdała Szkolenie Matecznik na ponad ½ punktów może mieć zaliczone Szkolenie

     na wyższy pułap jeśli pojedzie na kolejne Szkolenie i weźmie w nim pełny udział jako obserwator.

 

15. INTERPRETACJA PĘPOWSKA (z dn. 17.11.2017) – dot. członkostwa HGW

      Chustę HGW (członkostwo) może otrzymać osoba, która była na 3 biwakach HGW pod rząd

      oraz posiada mundur harcerski.

 

16. POPRAWKA PAPRYKOWA (z dn. 01.03.2018)

      Osoby, które:

      - były członkami HGW przez co najmniej 27 miesięcy

      - były przynajmniej na jednym SEW i jednym Szkoleniu Matecznik

      - zdobyły sprawność drzewko pokoju.

      należą do MAFAWI (Maryjnej Familii Wilków)

     Liczba 27 nawiązuje do daty 27.06.2009 (święto NMP Nieustającej Pomocy) kiedy to nastąpiło tzw.

     wezwanie tatrzańskie będące impulsem do powołania HGW.

     Członkami Familii są też osoby, które są członkami założycielami HGW (na etapie początkowym

     i na etapach 2 kolejnych rejestracji) lub są założycielami WW (uczestniczyły w wyjeździe

     założycielskim do Częstochowy).

     Członek Familii ma dożywotnie prawo uczestniczenia w wypadach HGW – jeśli szanuje zasady

     Gromady i zachowuje się na wypadach po harcersku.

     Oznaczeniem (nie obowiązkowym) członkostwa w Familii jest błękitna linka przyczepiona

     w dowolnym miejscu plecaka harcerskiego.

 

17. Deklaracja z Notting Hill (z dn. 28.07.2018)

             Harcerska Gromada Wilków wspiera ideę powstania jednostki organizacyjnej harcerek

              zaprzyjaźnionych z naszą Gromadą (która może używać systemu stopni opartego

              na stopniach HGW oraz deklaracji ideowej i regulaminu musztry zbliżonych do dokumentów

              naszej Gromady.

              HGW proponuje wspólne działania – w miarę bieżących potrzeb i wzajemnych uzgodnień.

 

18. Poprawka Westminsterska  - dot. Z-cy Komendata Gromady (z dn. 28.07.2018)

             - Z-ca Komendanta Gromady posiada uprawnienia członka Starszyzny Gromady wtedy gdy

               jest na zbiórce czy wypadzie Gromady (nawet jeśli formalnie nie jest członkiem Starszyzny).

      - Z-ca Komendanta Gromady ma prawo wspomagać oboźnego czy kwatermistrza Gromady

        gdy uzna, że jest to w interesie Gromady (jest on niejako nad-oboźnym i nad-kwatermistrzem).

        Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy działania Gromady są typu zewnętrznego  (np. wyjazd

        zagraniczny połączony z kontaktami z harcerzami czy skautami spoza HGW, wydarzenia

        religijne czy patriotyczne)

           - Z-ca Komendanta Gromady  jest zobowiązany do udziału w co najmniej połowie wypadów

              w ciągu półrocza – szczególnie starając się brać udział w wypadach o kluczowym znaczeniu

       dla klimatu HGW (wypady górskie, zagraniczne, szkoleniowe) oraz współtworzyć HGW

       poprzez własne inicjatywy (uzgodnione z Komendantem Gromady).

        Zastępca Komendanta Gromady jest zobowiązany do udziału przez co najmniej 27 godzin

        w SEW i Mateczniku.

 

19. Poprawka Warszawska (10.11.2018): 

   a) W HGW próbą końcową stopnia HO jest uroczyste przystąpienie do HOMBR

      (Harcerskiej Ostoi Matki Bożej Różańcowej).

      Osoba przystępująca trzyma w prawej ręce różaniec z symbolami medalu św. Benedykta

       i mówi: Przystępuję do Harcerskiej Ostoi Matki Bożej Różańcowej.

       Pragnę – będąc harcerzem - modlić się codziennie za: HGW i całe polskie

       harcerstwo, za swoją rodzinę i za Polskę.

       Powtarzam za św. Janem Pawłem II TOTUS TUUS MARIJA.

    b) Próbą końcową stopnia HR jest uroczyste przystąpienie do BHCŻ

       (Bractwa Harcerskiego „Całym Życiem”). Osoba przystępująca trzyma w ręku krzyż

        z medalem św Benedykta, wymienia poszczególne punkty Prawa Harcerskiego stwierdzając,

        że chce być im wierny przez całe życie i na końcu stwierdza: Przystępuję do Bractwa

        Harcerskiego „Całym Życiem” i wypowiada formułę Przyrzeczenia Harcerskiego z intencją

        przestrzegania go przez całe życie.

20. Reguła 22:

      Starszy Wilczych Tropów, który przez co najmniej ½ roku aktywnie prowadzi wszystkie

      działania WT i ma ukończone 16 lat – może otrzymać stopień instruktorski. Czas próby

      na stopień instruktorski wydłuża się jeśli były okresy słabszej aktywności. Stopień przyznaje

      Starszyzna HGW.

      Z-ca Starszego Starszy Wilczych Tropów, który przez co najmniej 1 rok aktywnie

      współprowadzi wszystkie działania WT i ma ukończone 16 lat – może otrzymać stopień

      instruktorski. Czas próby na stopień instruktorski wydłuża się jeśli były okresy słabszej

      aktywności.

      Stopień przyznaje Starszyzna HGW po konsultacji ze Starszym WT.

 

21. Reguła Rotnicka (z 21.09.2019):

      Korzystanie z telefonów komórkowych na biwakach (poza robieniem zdjęć, oraz poza  

      czasem podróży i czasem wolnym) wiązać się będzie z odbieraniem telefonu do czasu

      podróży powrotnej.

 

22. Reguła Murzyńska (z 25.01.2020):

      Członek Kręgu Rady, lub członek doradca Kręgu Rady który bez poważnej przyczyny opuści

      Rykowisko Programowe jest przenoszony do czasu następnego Rykowiska do grona

      członków uczestników czyli traci czasowo prawo głosu na spotkaniach Kręgu Rady.

 

23. Reguła Jedynki (z 04.07.2020)

     Osoba, która jest członkiem obserwatorem HGW, ukończyła 13 lat i zaliczyła Szkolenie

     Matecznik z wyższym progiem punktów, ale nie zdobyła sprawności „drzewko pokoju”  może

     być warunkowo przyjęta do grona członków Kręgu Rady.

     Jeśli jednak nie zdobędzie sprawności „drzewko pokoju” w ciągu 1 miesiąca jest cofana

     do grona członków obserwatorów do czasu zdobycia ww. sprawności.

  

24.   Przywilej Czerwcowy (z 27.06.2020)

       Osoba posiadająca stopień instruktorski pwd lub wyższy i nie należąca do Bractwa Krwi

       ani do WW oraz nie będąca Z-cą Komendanta Gromady -  nie ma obowiązku uczestniczenia

       w wypadach i zbiórkach HGW – poza Rykowiskami Programowymi (jeśli osoba ta jest

       członkiem Kręgu Rady).

  

25.   Poprawka Ornacka (z 13.03.2021)

      Pełnoletni członek Watahy Instruktorów Harcerskich „Ornak” (WIHO), który nie jest

      funkcyjnym lub oficjalnym opiekunem prawnym na wypadzie HGW,

      może – jako Wolny Wilk –  realizować w całości lub częściowo własny program – inny

      niż program wypadu – korzystając ze wspólnego miejsca zakwaterowania.

      Wolny Wilk nie podlega funkcyjnym wypadu choć zobowiązany jest przestrzegać ogólnych

      ustaleń organizacyjnych komendanta wypadu. Jeżeli jest na apelach, może stać po prawej

      stronie komendanta w tej samej linii co komendant

      Tak samo mogą ustawiać się na apelach instruktorzy którzy są oficjalnymi opiekunami

      prawnymi na wypadach. Oni także nie podlegają funkcyjnym wypadu choć zobowiązani są

      przestrzegać ogólnych ustaleń organizacyjnych komendanta wypadu.

 

II. FUNKCJE INSTRUKTORSKIE

W Gromadzie sanastępujace funkcje uznawane za instruktorskie:

- Komendant Gromady

- Z-ca Komendanta Gromady

- członek Bractwa Krwi

- Strażnik Poranka

- instruktor Gromady

- Wódz Wilków Wschodu

- Kapelan

- samodzielny patrolowy (jeśli zbiórki patroli odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie)

- starszy ( z-ca starszego)  Wilczych Tropów