Regulamin Organizacyjny Harcerskiej Gromady Wilków im. św. J.P. II
(wersja z  dn.10.11.2018)

 

I. ZASADY SZCZEGÓŁÓWE

 

1. BRACTWO KRWI:

    Komendant HGW wraz oboźnym wypadów i kwatermistrzem wypadów tworzą Bractwo Krwi.

    Bractwo kieruje wypadami i zbiórkami HGW.

 

1a. WILKI WSCHODU:

     Dla starszych członków HGW stworzony jest specjalny patrol „Wilki Wschodu”

      - Do wilków wschodu należy osoba która skończyła 17  lat i nie jest patrolowym lub podpatrolowym

         w innym patrolu, albo  członkiem Bractwa Krwi.

      - Ten kto był wcześniej przyjęty do HGW nie odbywa żadnego okresu próbnego do WW.

      - funkcyjni  (tzn. patrolowi lub podpatrolowi  innych patroli albo Z-cy Komendanta) w wieku co najmniej 17 lat

        mogą uczestniczyć  w działaniach WW na prawach obserwatorów

      - Członkowie patrolu WW muszą być w danym roku harcerskim raz na wypadzie HGW i raz na wypadzie

        WW. Jeśli należą do Kręgu Rady to muszą uczestniczyć w Rykowiskach na zasadach takich jak inni

        członkowie HGW.

 

1b. CZŁONKOWIE WŁADZ I FUNKCYJNI w Kręgu Rady

      Wszyscy członkowie władz i główni funkcyjni muszą należeć do Kręgu Rady HGW.

      Dotyczy to: Komendanta, Z-ca Komendanta, członków Starszyzny, Strażników Poranka, członków Bractwa

      Krwi, patrolowych i podpatrolowych.

 

1c. SZCZEGÓLNY TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KRĄG RADY (Reguła Kamienna z  01.04.2017):

      Krąg Rady może podejmować decyzje w sprawach zastrzeżonych dla Starszyzny jeśli nie ma veta

     Starszyzny. Veto może być zgłoszone na biwaku, gdy podejmowana jest decyzja, lub na biwaku

     następnym. Jeśli nie ma veta to decyzja wchodzi w życie. Do zgłoszenia veta potrzeba quorum

     Starszyzny (co najmniej 2 osoby).

 

2. Członek HGW nie może należeć do innej organizacji harcerskiej (poza wyjątkami wymienionymi w tzw.

    Poprawce Hradczańskiej)

 

3. POPRAWKA HRADCZAŃSKA (z dn. 18.04.2015 – zmodyfikowana w dn. 01.04.2017) dot. podwójnej

   przynależności organizacyjnej:

-  Generalnie członek HGW nie może należeć do innej organizacji harcerskiej

-  Osoba, która uzyskała zgodę innej organizacji harcerskiej na pełnienie w niej funkcji instruktorskiej, może

    wystąpić do Starszyzny Gromady z wnioskiem o zgodę na podwójną przynależność organizacyjną.

-   Zgoda Starszyzny ustaje z chwilą zaprzestanie pełnienia funkcji uzasadniającej podwójną przynależność.  

    Starszyzna może cofnąć swoją zgodę na podwójną przynależność także z innych ważnych przyczyn.

-   Zaleca się, by organizacja w której członek HGW pełni funkcję instruktorską przyznawała mu stopień

     Instruktorski lub wydawała opinię na temat jego służby instruktorskiej. Natomiast obrzędowe nadanie stopnia,

     herbu instruktorskiego oraz wręczenie złotej lilijki HGW  następuje na zbiórce HGW.

-   Członek Starszyzny HGW nie może w żadnym wypadku należeć do innej organizacji harcerskiej - choć może

    pomagać jako p.o. instruktora czy funkcyjnego. Członek Bractwa Krwi nie może należeć do innej

    organizacji harcerskiej ani pomagać jako p.o. instruktora czy funkcyjnego.

-   Na wspólnych imprezach (HGW i innej organizacji) osoba o podwójnej przynależności identyfikuje się

     z podopiecznymi wymagającymi większej uwagi (młodszymi).

-   Dla Wilka należącego do innej organizacji HGW pozostaje jednostką macierzystą. Osobę taką obowiązuje

    wszędzie plakietka HGW, lilijka HGW, znak wilka i inne elementy regulaminu  mundurowego HGW (poza

     chustą).

-   Na zbiórkach i wypadach Wilków nosi się tylko sznury funkcji w HGW

-   Były członek Kręgu Rady HGW lub instruktor z innej organizacji (w wieku co najmniej 18 lat) lub pełnoletnia

    osoba zaprzyjaźniona z Wilkami może wystąpić do Starszyzny o przyjęcie go do kpw (Koła Przyjaciół Wilków).   

    Członek kpw ma obowiązek: dbać o dobre imię HGW oraz raz w roku pojechać na wypad HGW. Kpw (tak jak

    HGW) jest wyłącznie męskie.

-   Harcerz z innej organizacji (w wieku co najmniej 13 lat) zaprzyjaźniony z członkiem HGW  może

    wystąpić do Starszyzny z wnioskiem o przyjęcie go dodatkowo do HGW – jeżeli ręczy za niego 2 członków

    Kręgu Rady i jest zgoda jego drużynowego. Dla tego harcerza jednostką macierzystą pozostaje

    jego drużyna wyjściowa.

-  Zaleca się by osoba zdobywająca stopień h.o. – w ramach zadania dodatkowego w części dotyczącej spraw

   innych – pełniła przez rok funkcję instruktorską w innej organizacji harcerskiej (może być jej zaliczone pełnienie

   tej funkcji przed otwarciem próby na h.o.)

 

3a. INTERPRETACJA CZĘSTOCHOWSKA DOT. POPRAWKI HRADCZAŃSKIEJ (z 01.10.2016):

    Członek HGW o podwójnej przynależności może na zbiórkach i imprezach drugiej jednostki nosić chusty,

    pagony i sznury obowiązujące w tej jednostce.

 

4.   POPRAWKA MONACHIJSKA 1 (z dn. 25.04.2014 zmodyfikowana  dn. 10.11..2018) dot. zasad postępowania

              Przy publicznym łamaniu Prawa Harc.

Harcerz, który ostentacyjnie, publicznie załamał Prawo Harcerskie (szczególnie

10 punkt Prawa) ma obowiązek zgłosić to w ciągu tygodnia do Komendanta HGW.

Komendant ogłasza, że dany harcerz dokonał samo zawieszenia się w HGW, a inni

proszeni są o modlitwę za niego.

Harcerz może podjąć decyzję o odwieszeniu się w dowolnym momencie gdy:

- pojawi się na biwaku czy zbiórce HGW

- przeprosi wszystkich za postawienie HGW w złym świetle poprzez publiczne złamanie

  Prawa Harcerskiego

- oświadczy, że od teraz ma mocne postanowienie przestrzegania Prawa Harcerskiego.

Jeśli harcerz uważa, że zaistniały jakieś szczególne okoliczności usprawiedliwiające

przekroczenie Prawa, może informując Komendanta o złamaniu Prawa prosić o wysłuchanie

go przez Starszyznę, a jeśli nie jest zadowolony z decyzji Starszyzny – odwołać się w ciągu

30 dni do Strażników Poranka

Harcerz, który ostentacyjnie, publicznie załamał Prawo Harcerskie (szczególnie 10 punkt

Prawa) i nie zgłosi tego Komendantowi w ciągu tygodnia – jest skreślany z listy

członków HGW.

Może odwołać się od decyzji o skreśleniu w ciągu 30 dni do Strażników Poranka.

Osoba skreślona może po upływie ½ roku wnioskować o ponowne przyjęcie do HGW.

Poprawka Monachijska 1 jest traktowana jako zbiór wskazówek, a nie jako bezwzględne

prawo

 

 

5  REGUŁA MIŁOSIERDZIA (z 07.05.2014)

W każdą Niedzielę Miłosierdzia następuje anulowanie konsekwencji zgłoszonych przypadków łamania

Prawa Harcerskiego.

 

6. POPRAWKA TATRZAŃSKA   - wersja z dnia  26.08.2017

    Zaleca się, by wybór czy wyznaczenie osób do pełnienia funkcji i posług w HGW dokonywał sięę tylko z grona

   obecnych osób.

 

7. POPRAWKA TORUŃSKA (z dn. 05.09.2015)

    wszystkie zbiórki i biwaki HGW są dla członków Gromady obowiązkowe.

    Nieobecność na nich musi być przedtem usprawiedliwiona.

    Nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 biwakach pod rząd oznaczać będzie skreślenie z listy członków HGW.

 

8. REGUŁA 14 (z dn. 05.08.2016)

    Członek HGW nie może w żadnym wypadku być członkiem innej jednostki starszo harcerskiej 

    czy wędrowniczej.

 

9. POPRAWKA CZĘSTOCHOWSKA ( z dn. 01.10.2016)

    Każda ważna uchwała wdrażana w HGW powinna mieć okres próbny jej wdrażania w czasie którego

    nie dokonuje się zasadniczych zmian w tej uchwale (generalnie  1 rok – ale może być przyjęty inny okres)

 

10. POPRAWKA GORCZAŃSKA (z dn. 02.10.2016):

      Gdy odchodzi patrolowy – nowego patrolowego mianuje Starszyzna Gromady (tzn. nie jest obowiązujący

      schemat, że podpatrolowy automatycznie staje się patrolowym).

 

11. POPRAWKA ZIMNOWIERCHOWO-GORCZAŃSKA  (z dn. 28.04.2018) - dot. samodzielnych  patroli

     - W HGW mogą powstawać  samodzielne patrole. Samodzielny patrol spotyka się nie rzadziej niż raz na dwa 

       tygodnie (głównie w terenie).  Ponadto zaleca się by miał własny biwak patrolu – raz w półroczu szkolnym

      oraz dłuższy biwak letni (jeśli patrolowy nie jest pełnoletni – pod opieką osoby dorosłej uzgodnionej

      ze  Starszyzną HGW). Każda zbiórka samodzielnego patrolu zaczyna się (lub kończy) modlitwą.  Kandydat

      na samodzielnego patrolowego – mający stopień co najmniej wywiadowcy i należący do Kręgu Rady –

      występuje do Starszyzny o zgodę na założenie samodzielnego patrolu.  Po otrzymaniu zgody dobiera sobie

      podpatrolowego (ze stopniem co najmniej młodzika) i samodzielnie znajduje sobie kandydatów do patrolu

     (najlepiej z jednego terenu zamieszkania).

     - Samodzielny patrol używa chust, stopni, plakietek HGW, z tym, że patrol młodszo- harcerski „Wilcze Tropy”

      używa tylko chust zielonych (bez czarnego obszycia) i o wymiarach mniejszych.

   - Samodzielny patrolowy - to jest funkcja instruktorska.

     Podpatrolowy samodzielnego patrolu – to nie jest funkcja instruktorska (chyba, że samodzielny patrol liczy

     co najmniej  10 osób (z patrolowym i podpatrolowym).

   - Samodzielne patrole powołuje po co najmniej 3 miesięcznym okresie próbnym Starszyzna HGW

     (pod warunkiem, że patrol liczy co najmniej 6 osób – z patrolowym i podpatrolowym). Starszyzna może

     również   rozwiązywać lub zawieszać takie patrole czy zmieniać patrolowego. Starszyzna prowadzi bieżący

     nadzór nad  pracą samodzielnych patroli.  Starszyzna zatwierdza plany pracy tych patroli.

   - Przy HGW mogą powstawać samodzielne patrole młodszo-harcerskie  „Wilcze Tropy” (mające status

      zespołów programowo-metodycznych przy HGW)

     Gdyby powstały kolejne patrole „Wilcze Tropy” to nazwy tych patroli powinny być poszerzone o dodatkowe 

     określenie np. „Błotne  Wilcze Tropy”.

     W „Wilczych Tropach” zdobywa się stopnie wg systemu BORPI.

     Nie rzadziej niż raz na 3 miesiące odbywa się biwak „Wilczych Tropów”. W okresie letnim  dla „Wilczych

     Tropów”  organizowany jest tygodniowy biwak (obóz).

     Członek „Wilczych Tropów”, który przechodzi do Wilków może nadal pozostać w Wilczych Tropach, 

     ale jego patrolem macierzystym jest patrol Wilków.

 

12.POPRAWKA MONACHIJSKA 2 – (z dn. 6.01.2017-zmodyfikowana 02.01.2018) – dot. zbiórek patroli

     W HGW są dwa patrole (poza WW): śnieżne wilki i ogniste wilki:

     Patrole organizują krótkie zbiórki na wypadach HGW (ich plany trzeba przed wypadami przesyłać

     Komendantowi). Oprócz tego w połowie czerwca i października patrole organizują samodzielne biwaki – na

     prawach wypadów HGW – gdzie jadą ustaleni opiekunowie patroli. W tych miesiącach nie ma planowych

     wypadów Gromady (mogą być nieobowiązkowe-pozaplanowe).

     Biwaki patroli organizowane są wg systemu: VE-GA-MO-S (wędrówka, gawęda, modlitwa,

     służba). Przy organizacji i prowadzeniu biwaków pomagają opiekunowie patroli.

 

13.ZMODYFIKOWANY PRZYWILEJ DUKIELSKI (wersja z dn. 01.04.2017):

     Osoba która ukończyła 16 rok życia i która była w  Bractwie Krwi lub na funkcji

     patrolowego i przestała być członkiem Bractwa Krwi lub przestała być patrolowym,

     ma prawo zostać członkiem patrolu Wilki Wschodu, nawet jeśli nie spełnia wymogu

     wiekowego przynależności do tego patrolu – o ile przestrzega Prawa Harcerskiego.

 

14.PRZYWILEJ STYCZNIOWY (z dn. 27.01.2017):

     Osoba, która zdała Szkolenie Matecznik na ponad ½ punktów może mieć zaliczone Szkolenie

     na wyższy pułap jeśli pojedzie na kolejne Szkolenie i weźmie w nim pełny udział jako obserwator.

 

15. INTERPRETACJA PĘPOWSKA (z dn. 17.11.2017) – dot. członkostwa HGW

      Chustę HGW (członkostwo) może otrzymać osoba, która była na 3 biwakach HGW pod rząd

      oraz posiada mundur harcerski.

 

16. POPRAWKA PAPRYKOWA (z dn. 01.03.2018)

      Osoby, które:

      - były członkami HGW przez co najmniej 27 miesięcy

      - były przynajmniej na jednym SEW i jednym Szkoleniu Matecznik

      - zdobyły sprawność drzewko pokoju.

      Należą do MAFAWI (Maryjnej Familii Wilków)

     Liczba 27 nawiązuje do daty 27.06.2009 (święto NMP Nieustającej Pomocy) kiedy to nastąpiło tzw.

     wezwanie tatrzańskie będące impulsem do powołania HGW.

     Członkami Familii są też osoby, które są członkami założycielami HGW (na etapie początkowym

     i na etapach 2 kolejnych rejestracji) lub są założycielami WW (uczestniczyły w wyjeździe

     założycielskim do Częstochowy).

     Członek Familii ma dożywotnie prawo uczestniczenia w wypadach HGW – jeśli szanuje zasady

     Gromady i zachowuje się na wypadach po harcersku.

     Oznaczeniem (nie obowiązkowym) członkostwa w Familii jest błękitna linka przyczepiona

     w dowolnym miejscu plecaka harcerskiego.

 

17. Deklaracja z Notting Hill (z dn. 28.07.2018)

             Harcerska Gromada Wilków wspiera ideę powstania jednostki organizacyjnej harcerek

              zaprzyjaźnionych z naszą Gromadą (która może używać systemu stopni opartego

              na stopniach HGW oraz deklaracji ideowej i regulaminu musztry zbliżonych do dokumentów

              naszej Gromady.

              HGW proponuje wspólne działania – w miarę bieżących potrzeb i wzajemnych uzgodnień.

 

18. Poprawka Westminsterska  - dot. Z-cy Komendata Gromady (z dn. 28.07.2018)

             - Z-ca Komendanta Gromady posiada uprawnienia członka Starszyzny Gromady wtedy gdy

               jest na zbiórce czy wypadzie Gromady (nawet jeśli formalnie nie jest członkiem Starszyzny).

      - Z-ca Komendanta Gromady ma prawo wspomagać oboźnego czy kwatermistrza Gromady

        gdy uzna, że jest to w interesie Gromady (jest on niejako nad-oboźnym i nad-kwatermistrzem).

        Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy działania Gromady są typu zewnętrznego  (np. wyjazd

        zagraniczny połączony z kontaktami z harcerzami czy skautami spoza HGW, wydarzenia

        religijne czy patriotyczne)

           - Z-ca Komendanta Gromady  jest zobowiązany do udziału w co najmniej połowie wypadów

              w ciągu półrocza – szczególnie starając się brać udział w wypadach o kluczowym znaczeniu

       dla klimatu HGW (wypady górskie, zagraniczne, szkoleniowe) oraz współtworzyć HGW

       poprzez własne inicjatywy (uzgodnione z Komendantem Gromady).

        Zastępca Komendanta Gromady jest zobowiązany do udziału przez co najmniej 27 godzin

        w SEW i Mateczniku.

 

19.  Deklaracja z pod Kolumny Zygmunta (10.11.2018):

    W dzisiejszych czasach jest ważne by członkowie HGW pełnili jako jedną z głównych form

służby służbę bycia znakiem nadziei dla kogoś kto tej nadziei nie ma lub ma jej bardzo

niewiele. Nieść prawdziwą nadzieję ludziom może tylko ten kto znajduje tę nadzieję w  Bogu  -

modląc się do Boga.

Tylko człowiek wypełniony Duchem św., wolny od działania demona, niepodległy

– jest źródłem nadziei dla innych ludzi.

 

20.  Poprawka Warszawska (10.11.2018):

W HGW próbą końcową stopnia HO jest uroczyste przystąpienie do HOMBR

(Harcerskiej Ostoi Matki Bożej Różańcowej).

Próbą końcową stopnia HR jest uroczyste przystąpienie do BHCŻ

(Bractwa Harcerskiego „Całym Życiem”).

 

      

II. FUNKCJE INSTRUKTORSKIE

W Gromadzie sanastępujace funkcje uznawane za instruktorskie:

- Komendant Gromady

- Z-ca Komendanta Gromady

- członek Bractwa Krwi

- instruktor Gromady

- patrolowy Wilków Wschodu

- Kapelan

- samodzielny patrolowy (jeśli zbiórki patroli odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie)

- drużynowy, przyboczny, samodzielny zastępowy