Regulamin Organizacyjny Harcerskiej Gromady Wilków im. św. J.P. II
(wersja z  dn.22.03.2019)

 

I. ZASADY SZCZEGÓŁÓWE

 

1. BRACTWO KRWI:

    Komendant HGW wraz oboźnym wypadów i kwatermistrzem wypadów tworzą Bractwo Krwi.

    Bractwo kieruje wypadami i zbiórkami HGW.

 

1a. WILKI WSCHODU:

     Dla starszych członków HGW stworzony jest specjalny patrol „Wilki Wschodu”

      - Do wilków wschodu należy osoba która skończyła 17  lat i nie jest patrolowym lub podpatrolowym

         w innym patrolu, albo  członkiem Bractwa Krwi.

      - Ten kto był wcześniej przyjęty do HGW nie odbywa żadnego okresu próbnego do WW.

      - funkcyjni  (tzn. patrolowi lub podpatrolowi  innych patroli albo Z-cy Komendanta) w wieku co najmniej 17 lat

        mogą uczestniczyć  w działaniach WW na prawach obserwatorów

      - Członkowie patrolu WW muszą być w danym roku harcerskim raz na wypadzie HGW i raz na wypadzie

        WW. Jeśli należą do Kręgu Rady to muszą uczestniczyć w Rykowiskach na zasadach takich jak inni

        członkowie HGW.

 

1b. CZŁONKOWIE WŁADZ I FUNKCYJNI w Kręgu Rady

      Wszyscy członkowie władz i główni funkcyjni muszą należeć do Kręgu Rady HGW.

      Dotyczy to: Komendanta, Z-ca Komendanta, członków Starszyzny, Strażników Poranka, członków Bractwa

      Krwi, patrolowych i podpatrolowych.

 

1c. SZCZEGÓLNY TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KRĄG RADY (Reguła Kamienna z  01.04.2017):

      Krąg Rady może podejmować decyzje w sprawach zastrzeżonych dla Starszyzny jeśli nie ma veta

     Starszyzny. Veto może być zgłoszone na biwaku, gdy podejmowana jest decyzja, lub na biwaku

     następnym. Jeśli nie ma veta to decyzja wchodzi w życie. Do zgłoszenia veta potrzeba quorum

     Starszyzny (co najmniej 2 osoby).

 

2. Członek HGW nie może należeć do innej organizacji harcerskiej (poza wyjątkami wymienionymi w tzw.

    Poprawce Hradczańskiej)

 

3. POPRAWKA HRADCZAŃSKA (z dn. 18.04.2015 – zmodyfikowana w dn. 01.04.2017) dot. podwójnej

   przynależności organizacyjnej:

-  Generalnie członek HGW nie może należeć do innej organizacji harcerskiej

-  Osoba, która uzyskała zgodę innej organizacji harcerskiej na pełnienie w niej funkcji instruktorskiej, może

    wystąpić do Starszyzny Gromady z wnioskiem o zgodę na podwójną przynależność organizacyjną.

-   Zgoda Starszyzny ustaje z chwilą zaprzestanie pełnienia funkcji uzasadniającej podwójną przynależność.  

    Starszyzna może cofnąć swoją zgodę na podwójną przynależność także z innych ważnych przyczyn.

-   Zaleca się, by organizacja w której członek HGW pełni funkcję instruktorską przyznawała mu stopień

     Instruktorski lub wydawała opinię na temat jego służby instruktorskiej. Natomiast obrzędowe nadanie stopnia,

     herbu instruktorskiego oraz wręczenie złotej lilijki HGW  następuje na zbiórce HGW.

-   Członek Starszyzny HGW nie może w żadnym wypadku należeć do innej organizacji harcerskiej - choć może

    pomagać jako p.o. instruktora czy funkcyjnego. Członek Bractwa Krwi nie może należeć do innej

    organizacji harcerskiej ani pomagać jako p.o. instruktora czy funkcyjnego.

-   Na wspólnych imprezach (HGW i innej organizacji) osoba o podwójnej przynależności identyfikuje się

     z podopiecznymi wymagającymi większej uwagi (młodszymi).

-   Dla Wilka należącego do innej organizacji HGW pozostaje jednostką macierzystą. Osobę taką obowiązuje

    wszędzie plakietka HGW, lilijka HGW, znak wilka i inne elementy regulaminu  mundurowego HGW (poza

     chustą).

-   Na zbiórkach i wypadach Wilków nosi się tylko sznury funkcji w HGW

-   Były członek Kręgu Rady HGW lub instruktor z innej organizacji (w wieku co najmniej 18 lat) lub pełnoletnia

    osoba zaprzyjaźniona z Wilkami może wystąpić do Starszyzny o przyjęcie go do kpw (Koła Przyjaciół Wilków).   

    Członek kpw ma obowiązek: dbać o dobre imię HGW oraz raz w roku pojechać na wypad HGW. Kpw (tak jak

    HGW) jest wyłącznie męskie.

-   Harcerz z innej organizacji (w wieku co najmniej 13 lat) zaprzyjaźniony z członkiem HGW  może

    wystąpić do Starszyzny z wnioskiem o przyjęcie go dodatkowo do HGW – jeżeli ręczy za niego 2 członków

    Kręgu Rady i jest zgoda jego drużynowego. Dla tego harcerza jednostką macierzystą pozostaje

    jego drużyna wyjściowa.

-  Zaleca się by osoba zdobywająca stopień h.o. – w ramach zadania dodatkowego w części dotyczącej spraw

   innych – pełniła przez rok funkcję instruktorską w innej organizacji harcerskiej (może być jej zaliczone pełnienie

   tej funkcji przed otwarciem próby na h.o.)

 

3a. INTERPRETACJA CZĘSTOCHOWSKA DOT. POPRAWKI HRADCZAŃSKIEJ (z 01.10.2016):

    Członek HGW o podwójnej przynależności może na zbiórkach i imprezach drugiej jednostki nosić chusty,

    pagony i sznury obowiązujące w tej jednostce.

 

4.POPRAWKA MONACHIJSKA 1 (z dn. 25.04.2014 zmodyfikowana  dn. 10.11..2018) dot. zasad postępowania

   przy publicznym łamaniu Prawa Harc.

  Harcerz, który ostentacyjnie, publicznie załamał Prawo Harcerskie (szczególnie

 10 punkt Prawa) ma obowiązek zgłosić to w ciągu tygodnia do Komendanta HGW.

 Komendant ogłasza, że dany harcerz dokonał samo zawieszenia się w HGW, a inni

 proszeni są o modlitwę za niego.

 Harcerz może podjąć decyzję o odwieszeniu się w dowolnym momencie gdy:

 - pojawi się na biwaku czy zbiórce HGW

 - przeprosi wszystkich za postawienie HGW w złym świetle poprzez publiczne złamanie

   Prawa Harcerskiego

 - oświadczy, że od teraz ma mocne postanowienie przestrzegania Prawa Harcerskiego.

 Jeśli harcerz uważa, że zaistniały jakieś szczególne okoliczności usprawiedliwiające

 przekroczenie Prawa, może informując Komendanta o złamaniu Prawa prosić o wysłuchanie

 go przez Starszyznę, a jeśli nie jest zadowolony z decyzji Starszyzny – odwołać się w ciągu

 30 dni do Strażników Poranka

 Harcerz, który ostentacyjnie, publicznie załamał Prawo Harcerskie (szczególnie 10 punkt

 Prawa) i nie zgłosi tego Komendantowi w ciągu tygodnia – jest skreślany z listy

 członków HGW.

 Może odwołać się od decyzji o skreśleniu w ciągu 30 dni do Strażników Poranka.

 Osoba skreślona może po upływie ½ roku wnioskować o ponowne przyjęcie do HGW.

 Poprawka Monachijska 1 jest traktowana jako zbiór wskazówek, a nie jako bezwzględne

 prawo.

 

5  REGUŁA MIŁOSIERDZIA (z  07.05.2014)

W każdą Niedzielę Miłosierdzia następuje anulowanie konsekwencji zgłoszonych przypadków łamania

Prawa Harcerskiego. Od Niedzieli wielkanocnej (paschalnej) do soboty przed niedzielą miłosierdzia

można zgłaszać do Komendanta e-mailem lub sms-em wszelkie uchybienia harcerskie (łamanie

prawa h. i innych zasad).

W tym zgłoszeniu musi być informacja, że ktoś żałuje iż dopuścił się harcerskiego wykroczenia i ma

szczerą wolę nie popełniać go w przyszłości.

W niedzielę miłosierdzia zostanie ogłoszona lista osób, które złożyły wnioski o darowanie win i którym

te winy są odpuszczone. Wnioski nie podlegają weryfikacji tzn. wszystko co zostało zgłoszone będzie

odpuszczone.

 

6. POPRAWKA TATRZAŃSKA   - wersja z dnia  26.08.2017

    Zaleca się, by wybór czy wyznaczenie osób do pełnienia funkcji i posług w HGW dokonywał sięę tylko z grona

   obecnych osób.

 

7. POPRAWKA TORUŃSKA (z dn. 05.09.2015)

    wszystkie zbiórki i biwaki HGW są dla członków Gromady obowiązkowe.

    Nieobecność na nich musi być przedtem usprawiedliwiona.

    Nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 biwakach pod rząd oznaczać będzie skreślenie z listy członków HGW.

 

8. REGUŁA 14 (z dn. 05.08.2016)

    Członek HGW nie może w żadnym wypadku być członkiem innej jednostki starszo harcerskiej 

    czy wędrowniczej.

 

9. POPRAWKA CZĘSTOCHOWSKA ( z dn. 01.10.2016)

    Każda ważna uchwała wdrażana w HGW powinna mieć okres próbny jej wdrażania w czasie którego

    nie dokonuje się zasadniczych zmian w tej uchwale (generalnie  1 rok – ale może być przyjęty inny okres)

 

10. POPRAWKA GORCZAŃSKA (z dn. 02.10.2016):

      Gdy odchodzi patrolowy – nowego patrolowego mianuje Starszyzna Gromady (tzn. nie jest obowiązujący

      schemat, że podpatrolowy automatycznie staje się patrolowym).

 

11. POPRAWKA ZIMNOWIERCHOWO-GORCZAŃSKA  (z dn. 18.01.2019) - dot. samodzielnych  patroli

 i Zespołów  PM Wilcze Tropy

  11.1. Przy HGW mogą działać młodszo harcerskie zespoły programowo-metodyczne „WilczeTropy”, które mogą

       funkcjonować jak  samodzielne patrole spotykające się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, albo jak drużyny

       które spotykają się  raz na 4-6 tygodni złożone z patroli spotykających się raz na 2 tygodnie.

       Zaleca się by Zespół PM miał własny biwak  – raz w półroczu szkolnym  oraz dłuższy biwak letni

      (ewentualnie dodatkowo zimowy). Każda zbiórka samodzielnego patrolu zaczyna się (lub  kończy)

      modlitwą.

     - Zespół PM Wilcze Tropy używa chust, stopni, plakietek HGW, z tym, że chusty są tylko zielone (bez

      czarnego obszycia) i o wymiarach mniejszych. Ponadto harcerze z Wilczych Tropów noszą błękitne główki

      wilka.

   - Starszy Wilczych Tropów nosi szur granatowy z dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi. Z-ca Starszego

     nosi sznur zielony z  dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi.

     Patrolowy w  Wilczych Tropach nosi sznur brązowy z dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi. Podpatrolowy

     w  Wilczych Tropach nosi sznur szary z dwoma błękitnymi węzłami  beczkowymi.

   -  Starszy Wilczych Tropów jest funkcją instruktorską. Z-ca Starszego WT jest funkcją instruktorską jeśli liczba 

       Członków Zespołu  jest nie mniejsza niż 10 (razem z prowadzącymi)

   - Zespół PM Wilcze Tropy powołuje po co najmniej 3 miesięcznym okresie próbnym Starszyzna HGW

     (pod warunkiem, że patrol liczy co najmniej 6 osób  ( ze Starszym i jego Z-cą). Starszyzna może

     rozwiązywać lub zawieszać Zespoły PM  czy zmieniać Starszego. Starszyzna prowadzi bieżący nadzór nad 

     pracą Zespołów PM Wilcze Tropy.  Starszyzna zatwierdza ich plany pracy. Strażnicy Poranka prowadzą

     nadzór nad finansami Wilczych Tropów (np. raz na ½ roku)

   -  W „Wilczych Tropach” zdobywa się stopnie wg systemu BORPI.

     Członek „Wilczych Tropów”, który przechodzi do Wilków może nadal pozostać w Wilczych Tropach, 

     ale jego patrolem macierzystym jest patrol Wilków (chyba, że harcerz jest funkcyjnym w Wilczych Tropach).

11.2. W ramach HGW mogą działać samodzielne patrole (starsze wiekowo niż Wilcze Tropy), które spotykają się

      nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, a poza tym normalnie uczestniczą w działaniach HGW.

      Patrolowy samodzielnego patrolu nosi sznur brązowy z dwoma czarnymi węzłami  beczkowymi.   

      Podpatrolowy samodzielnego patrolu  nosi sznur szary z dwoma czarnymi węzłami  beczkowymi.

      Samodzielny patrolowy jest funkcją instruktorską. Popatrolowy samodzielnego patrolu może być funkcją

      Instruktorską – jeśli stan osobowy patrolu (bez funkcyjnych) wynosi minimum 8 osób.

 

12.POPRAWKA MONACHIJSKA 2 – (z dn. 6.01.2017-zmodyfikowana 02.01.2018) – dot. zbiórek patroli

     W HGW są dwa patrole (poza WW): śnieżne wilki i ogniste wilki:

     Patrole organizują krótkie zbiórki na wypadach HGW (ich plany trzeba przed wypadami przesyłać

     Komendantowi). Oprócz tego w połowie czerwca i października patrole organizują samodzielne biwaki – na

     prawach wypadów HGW – gdzie jadą ustaleni opiekunowie patroli. W tych miesiącach nie ma planowych

     wypadów Gromady (mogą być nieobowiązkowe-pozaplanowe).

     Biwaki patroli organizowane są wg systemu: VE-GA-MO-S (wędrówka, gawęda, modlitwa,

     służba). Przy organizacji i prowadzeniu biwaków pomagają opiekunowie patroli.

 

13.ZMODYFIKOWANY PRZYWILEJ DUKIELSKI (wersja z dn. 01.04.2017):

     Osoba która ukończyła 16 rok życia i która była w  Bractwie Krwi lub na funkcji

     patrolowego i przestała być członkiem Bractwa Krwi lub przestała być patrolowym,

     ma prawo zostać członkiem patrolu Wilki Wschodu, nawet jeśli nie spełnia wymogu

     wiekowego przynależności do tego patrolu – o ile przestrzega Prawa Harcerskiego.

 

14.PRZYWILEJ STYCZNIOWY (z dn. 27.01.2017):

     Osoba, która zdała Szkolenie Matecznik na ponad ½ punktów może mieć zaliczone Szkolenie

     na wyższy pułap jeśli pojedzie na kolejne Szkolenie i weźmie w nim pełny udział jako obserwator.

 

15. INTERPRETACJA PĘPOWSKA (z dn. 17.11.2017) – dot. członkostwa HGW

      Chustę HGW (członkostwo) może otrzymać osoba, która była na 3 biwakach HGW pod rząd

      oraz posiada mundur harcerski.

 

16. POPRAWKA PAPRYKOWA (z dn. 01.03.2018)

      Osoby, które:

      - były członkami HGW przez co najmniej 27 miesięcy

      - były przynajmniej na jednym SEW i jednym Szkoleniu Matecznik

      - zdobyły sprawność drzewko pokoju.

      Należą do MAFAWI (Maryjnej Familii Wilków)

     Liczba 27 nawiązuje do daty 27.06.2009 (święto NMP Nieustającej Pomocy) kiedy to nastąpiło tzw.

     wezwanie tatrzańskie będące impulsem do powołania HGW.

     Członkami Familii są też osoby, które są członkami założycielami HGW (na etapie początkowym

     i na etapach 2 kolejnych rejestracji) lub są założycielami WW (uczestniczyły w wyjeździe

     założycielskim do Częstochowy).

     Członek Familii ma dożywotnie prawo uczestniczenia w wypadach HGW – jeśli szanuje zasady

     Gromady i zachowuje się na wypadach po harcersku.

     Oznaczeniem (nie obowiązkowym) członkostwa w Familii jest błękitna linka przyczepiona

     w dowolnym miejscu plecaka harcerskiego.

17. Deklaracja z Notting Hill (z dn. 28.07.2018)

             Harcerska Gromada Wilków wspiera ideę powstania jednostki organizacyjnej harcerek

              zaprzyjaźnionych z naszą Gromadą (która może używać systemu stopni opartego

              na stopniach HGW oraz deklaracji ideowej i regulaminu musztry zbliżonych do dokumentów

              naszej Gromady.

              HGW proponuje wspólne działania – w miarę bieżących potrzeb i wzajemnych uzgodnień.

 

18. Poprawka Westminsterska  - dot. Z-cy Komendata Gromady (z dn. 28.07.2018)

             - Z-ca Komendanta Gromady posiada uprawnienia członka Starszyzny Gromady wtedy gdy

               jest na zbiórce czy wypadzie Gromady (nawet jeśli formalnie nie jest członkiem Starszyzny).

      - Z-ca Komendanta Gromady ma prawo wspomagać oboźnego czy kwatermistrza Gromady

        gdy uzna, że jest to w interesie Gromady (jest on niejako nad-oboźnym i nad-kwatermistrzem).

        Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy działania Gromady są typu zewnętrznego  (np. wyjazd

        zagraniczny połączony z kontaktami z harcerzami czy skautami spoza HGW, wydarzenia

        religijne czy patriotyczne)

           - Z-ca Komendanta Gromady  jest zobowiązany do udziału w co najmniej połowie wypadów

              w ciągu półrocza – szczególnie starając się brać udział w wypadach o kluczowym znaczeniu

       dla klimatu HGW (wypady górskie, zagraniczne, szkoleniowe) oraz współtworzyć HGW

       poprzez własne inicjatywy (uzgodnione z Komendantem Gromady).

        Zastępca Komendanta Gromady jest zobowiązany do udziału przez co najmniej 27 godzin

        w SEW i Mateczniku.

 

19.  Poprawka Warszawska (10.11.2018):

W HGW próbą końcową stopnia HO jest uroczyste przystąpienie do HOMBR

(Harcerskiej Ostoi Matki Bożej Różańcowej).

Osoba przystępująca trzyma w prawej ręce różaniec z symbolami medalu św. Benedykta

 i mówi: Przystępuję do Harcerskiej Ostoi Matki Bożej Różańcowej.

Pragnę – będąc harcerzem - modlić się codziennie za: HGW i całe polskie

harcerstwo, za swoją rodzinę i za Polskę.

Powtarzam za św. Janem Pawłem II TOTUS TUUS MARIJA.

 

Próbą końcową stopnia HR jest uroczyste przystąpienie do BHCŻ

(Bractwa Harcerskiego „Całym Życiem”). Osoba przystępująca trzyma w ręku krzyż

 z medalem św Benedykta, wymienia poszczególne punkty Prawa Harcerskiego stwierdzając,

że chce być im wierny przez całe życie i na końcu stwierdza: Przystępuję do Bractwa

Harcerskiego „Całym Życiem” i wypowiada formułę Przyrzeczenia Harcerskiego z intencją

przestrzegania go przez całe życie.

 

20.  Reguła 22:

- Starszy Wilczych Tropów, który przez co najmniej ½ roku aktywnie prowadzi wszystkie

 działania WT i ma ukończone 16 lat – może otrzymać stopień instruktorski. Czas próby

 na stopień instruktorski wydłuża się jeśli były okresy słabszej aktywności. Stopień przyznaje

 Starszyzna HGW.

- Z-ca Starszego Starszy Wilczych Tropów, który przez co najmniej 1 rok aktywnie

  współprowadzi wszystkie działania WT i ma ukończone 16 lat – może otrzymać stopień

  instruktorski. Czas próby na stopień instruktorski wydłuża się jeśli były okresy słabszej

  aktywności.

 Stopień przyznaje Starszyzna HGW po konsultacji ze Starszym WT.

 Reguła 22 jest wprowadzona tymczasowo – na 2 lata. Po tym okresie Starszyzna zdecyduje

              o jej przedłużeniu, modyfikacji lub anulowaniu.

 

II. FUNKCJE INSTRUKTORSKIE

W Gromadzie sanastępujace funkcje uznawane za instruktorskie:

- Komendant Gromady

- Z-ca Komendanta Gromady

- członek Bractwa Krwi

- instruktor Gromady

- patrolowy Wilków Wschodu

- Kapelan

- samodzielny patrolowy (jeśli zbiórki patroli odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie)

- starszy ( z-ca starszego)  Wilczych Tropów