REGULAMIN

Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą:

Harcerska Gromada Wilków im. św. Jana Pawła II(z dnia 31.08.2018)

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba stowarzyszenia

§1.  Stowarzyszenie skupiające młodzież męską i chłopców nosi nazwę:

       Harcerska Gromada Wilków im. św. Jana Pawła II i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia

 

Rozdział II

Cel stowarzyszenia

§ 4. Celem Stowarzyszenia jest: wychowywanie  dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu

       o zasady chrześcijańskie. Stowarzyszenie jest szczególnie otwarte na osoby ż z placówek

       opiekuńczo – wychowawczych oraz z rodzin wielodzietnych. Stowarzyszenie działa w zgodzie

       z kierunkami ideowymi chrześcijańskiej organizacji międzynarodowej pod nazwą:

       The Order of World Scouts (Zakon Skautów Świata).

§ 5. Stowarzyszenie nawiązuje do dorobku programowo-metodycznego Kręgu "Leśna Szkółka"

       wypracowanego w latach 1981-1996, działań Kręgu SH ZHR "Drzewo Pokoju" z lat 1996-2000

      oraz Kręgu Harcerskiego "LS-Drzewo Pokoju" z lat 2000-2009 a także Stowarzyszenia Zwykłego

      Harcerska Gromada Wilków z lat 2010-2016.


Rozdział III

Środki działania

§ 6 Aby osiągnąć swoje cele Stowarzyszenie organizuje:

1.      biwaki, wędrówki i obozy harcerskie.

2.      zbiórki, narady, szkolenia

3.      inne działania zgodne z celem Stowarzyszenia

§ 6a  W celu usprawnienia działań Stowarzyszenia może ono powołać: patrole,  kluby

      specjalnościowe, zespoły programowo-metodyczne działające w Stowarzyszeniu lub przy Stowarzyszeniu

§ 7.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 8.  Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich (których wysokość określa  Starszyzna Gromady),

        dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku, ofiarności publicznej.
        Fundusze Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na działalność Regulaminową.

§ 9.  Szczegółowe zasady organizacyjne Stowarzyszenia określa: Regulamin Organizacyjny

§ 10. Szczegółowe zasady ideowe Stowarzyszenia określa Deklaracja Ideowa

§ 11. Zwyczaje i obrzędy Stowarzyszenia określa Księga Zwyczajów i Obrzędów

§ 12. Szczegółowe zasady umundurowania i musztry określają odpowiednio:

         Regulamin Mundurowy i Regulamin Musztry.

 

Rozdział III

Członkostwo

§ 13

1.     W Stowarzyszeniu są następujące rodzaje członkostwa:

a.     członek obserwator,

b.   członek doradca Kręgu Rady

c.     członek Kręgu Rady,

d.     członek Koła Przyjaciół Wilków

e.    współpracownik

2.      Do grona członków obserwatorów należą osoby w wieku minimum 12 lat  przyjęte

do Stowarzyszenia przez Starszyznę Gromady - po okresie próbnym (w ramach którego muszą wziąć udział

w co najmniej w 3 biwakach Stowarzyszenia oraz wykazać się harcerską postawą).

3.      Członkiem doradcą Kręgu Rady może zostać osoba, która:

a.      została wcześniej członkiem obserwatorem,

b.      przestrzega w życiu Prawa Harcerskiego, a w działalności harcerskiej zasad regulaminowych

 i zwyczajowych Stowarzyszenia,

c.      ukończyła szkolenie Matecznik organizowany przez Stowarzyszenie lub inne

       szkolenie uznane przez Starszyznę Gromady za tożsame z wynikiem równym

       lub  wyższym niż ⅔ punktów możliwych do uzyskania na szkoleniu ,

d.    ciągle pogłębia swoją formację chrześcijańską i zdobyła sprawność maryjną
"drzewko pokoju",

e.    ukończyła 13 rok życia.

4.      Członkiem Kręgu Rady może zostać osoba, która:

            a.  została wcześniej członkiem obserwatorem

b.    przestrzega w życiu Prawa Harcerskiego, a w działalności harcerskiej zasad
regulaminowych i zwyczajowych Stowarzyszenia,

c.     ukończyła szkolenie Matecznik organizowany przez Stowarzyszenie lub inne

    szkolenie uznane przez Starszyznę Gromady za tożsame,

d.     ciągle pogłębia swoją formację chrześcijańską i zdobyła sprawność maryjną
"drzewko pokoju",

e.     ukończyła 16 rok życia.

5.      Członkiem Koła Przyjaciół Wilkówmoże zostać osoba, która:

a.      Jest pełnoletnia i identyfikuje się z celami stowarzyszenia

b.      bierze udział co najmniej raz w roku w biwaku, wędrówce, zbiórce Stowarzyszenia.

6.      Współpracownikiem może zostać osoba w wieku minimum 8 lat należąca do jednostki działającej

              przy Stowarzyszeniu: patrolu, klubu specjalnościowego lub zespołu programowo-metodycznego.

 

§ 14

1.      Członek Kręgu Rady ma następujące prawa:

a.     udział we wszystkich działaniach programowo-metodycznych Stowarzyszenia,

b.  udział w spotkaniach Kręgu Rady w tym w Rykowiskach Programowych,

c.     współudział w wyborach Komendanta i innych członków Starszyzny Gromady 

      oraz w wyborach Strażników Poranka

d.    kandydowanie w wyborach Komendanta i innych członków Starszyzny

      Gromady oraz w wyborach Strażników Poranka z tym, że Komendant oraz

       większość członków danej władzy muszą być osobami pełnoletnimi

e.     współudział w zaliczaniu służby oraz współdecydowanie o działalności Stowarzyszenia

f.      posiadanie pseudonimu,

2.      Członek doradca Kręgu Rady ma następujące prawa:

a.    udział we wszystkich działaniach programowo-metodycznych Stowarzyszenia,

b.   udział w spotkaniach Kręgu Rady w tym warunkowy udział w Rykowiskach

      Programowych: jest wyłączony z głosowań dotyczących: zmian we władzach  

      Stowarzyszenia i innych decyzji personalnych, zmian Regulaminu Stowarzyszenia,

      decyzji finansowo-sprzętowych, decyzji dot. Rozwiązania stowarzyszenia

      i procedur związanych z rozwiązaniem Stowarzyszenia

c.    głos doradczy w wyborach Komendanta i innych członków Starszyzny Gromady

       oraz w wyborach Strażników Poranka

d.    współudział w zaliczaniu służby oraz współdecydowanie o działalności Stowarzyszenia

e.    posiadanie pseudonimu,

3.      Członek obserwator ma następujące prawa:

a.     udział we wszystkich działaniach programowo-metodycznych Stowarzyszenia,

b.  udział – z głosem doradczym -w spotkaniach Kręgu Rady w tym w Rykowiskach

    Programowych,

c.     posiadanie pseudonimu,

4.      Członek Koła Przyjaciół Wilków ma prawo uczestniczenia w zbiórkach wyjazdowych  Stowarzyszenia.

5.      Współpracownik ma prawo uczestniczenia w zbiórkach patrolu,  klubu Specjalnościowego

 lub zespołu programowo-metodycznego działającego przy Stowarzyszeniu oraz w zbiórkach

 wyjazdowych lub stacjonarnych Stowarzyszenia – na które jest zapraszany.

 

§ 15

1.      Obowiązkiem członków Kręgu Rady, członków doradców Kręgu Rady, członków

obserwatorów, członków Koła Przyjaciół Wilków jest przestrzeganie zasad uzyskania

członkostwa wymienionych w § 13.

Ponadto członkowie Kręgu Rady jak i członek doradca Kręgu Rady w stopniu instruktorskim

niższym  niż harcmistrz – poza członkami patrolu Wilki Wschodu -  muszą brać udział w każdej

z planowych zbiorek (w tym biwaków – wypadów) Stowarzyszenia w czasie półrocza

i uczestniczyć w Rykowiskach   Programowych (specjalnych zbiórkach Kręgu Rady).

Ewentualną swą nieobecność na zbiórkach (biwakach-wypadach) musi usprawiedliwić przed

wyjazdem  u komendanta (lub osoby go zastępującej)

W innym wypadku po dwukrotnie nieusprawiedliwionej nieobecności jest on skreślony z listy

członków Stowarzyszenia

Członkowie patrolu Wilki Wschodu (w wieku co najmniej 17 lat) mają obowiązek uczestniczenia

raz w roku w zbiórce wyjazdowej Stowarzyszenia i raz w zbiórce wyjazdowej patrolu oraz – jeśli

są członkami Kręgu Rady – w Rykowiskach Programowych.

Starszyzna Gromady może w uzasadnionych przypadkach (ciężka choroba, nadzwyczajna

sytuacja życiowa) odstąpić od karania osób nie spełniających warunków członkostwa.

Członek Kręgu Rady i członek doradca Kręgu Rady ma obowiązek zaliczać co ½ roku służbę.

Obowiązkiem współpracownika jest aktywny udział w zbiórkach i biwakach jednostki przy Stowarzyszeniu

– do której należy – wg zasad ustalonych przez Starszyznę Stowarzyszenia i tę kadrę tej jednostki.

 

2.      Członków Stowarzyszenia obowiązuje następujące Prawo Harcerskie:

·        Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki

·        Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy

·        Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim

·        Harcerz w każdym widzi bliźniego a za brata uważa każdego innego

harcerza

·        Harcerz postępuje po rycersku

·        Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać

·        Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym

·        Harcerz j jest zawsze pogodny

·        Harcerz jest oszczędny i ofiarny

·        Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu,

nie pije napojów alkoholowych, nie używa narkotyków.

§ 16

1.      Członków obserwatorów, członków Kręgu Rady, członków doradców Kręgu Rady, członków

Koła Przyjaciół Wilków przyjmuje i  skreśla Starszyzna Gromady.

Członkowie władz: Starszyzny Gromady i Strażników Poranka nie mogą być skreśleni z listy

członków dopóki są członkami tych władz..

Skreślenie może być na wniosek danego członka, w związku  z niewypełnianiem obowiązków

członkowskich lub nie zaliczeniem służby. Osoba skreślona może się starać o ponowne przyjęcie

po 6 miesiącach. Współpracowników przyjmuje i skreśla kierujący daną jednostką

przy Stowarzyszeniu.

2.      Członek Kręgu Rady lub członek doradca Kręgu Rady który bez usprawiedliwienia opuszcza Rykowisko

Programowe (o którym musi być poinformowany z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem) jest zawieszany 

w prawach członkowskich do następnego Rykowiska Programowego.
Usprawiedliwienia    powinny    być    przekazywane    prowadzącemu    Rykowisko   przed jego rozpoczęciem.

Decyzja o zawieszeniu jest cofana w przypadku stwierdzenia niemożności usprawiedliwienia nieobecności

przed rozpoczęciem Rykowiska.

 

§ 17

Generalnie członek Stowarzyszenia nie może należeć do  innej organizacji harcerskiej.

poza uzasadnionymi wyjątkami uzgodnionymi ze Starszyzną Gromady.

Członkowie Starszyzny Gromady oraz oboźny i kwatermistrz wypadów nie mogą w żadnym wypadku

należeć do innej organizacji harcerskiej

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§18

1.    Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

·        Krąg Rady (Rykowisko Programowe),

·        Starszyzna Gromady - Zarząd,

·        Strażnicy Poranka – Komisja Kontrolno-Odwoławcza.

 

2.    Co roku - w okresie letnim - w czasie Rykowiska Programowego przeprowadzana jest tzw. procedura weryfikacji

władz składająca się z 2 punktów:

2.1    każdy z członków Starszyzny Gromady i każdy Strażnik Poranka odpowiada na pytanie czy gotów  jest pełnić

 przez kolejny rok służbę w danej władzy (jeśli jest nieobecny, a chce zrezygnować – musi przesłać taką

 deklarację na piśmie komendantowi – przed rozpoczęciem Rykowiska Programowego).

2.2    Członkowie Rykowiska Programowego przeprowadzają głosowanie w sprawie wotum zaufania dla każdego

 członka władz.  Zasady głosowania są jak przy wyborze członków władz.

3.             Jeśli jakaś osoba lub więcej osób z władz zrezygnuje lub nie otrzyma votum zaufania – odbywają się wybory

członka lub członków władz.

4.             Głosowania władz  Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym - chyba, że dana władza

 postanowi inaczej. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowania decyduje głos prowadzącego obrady.

§19

1.                            Rykowisko Programowe – będące specjalną zbiórką Kręgu Rady - jest najwyższą

władzą Stowarzyszenia. Głos stanowiący na Rykowisku Programowym mają

członkowie Kręgu Rady. W Rykowisku Programowym mogą brać udział z głosem doradczym

członkowie obserwatorzy.

2.        Rykowisko Programowe w trybie zwyczajnym zwołuje raz na 1/2 roku Komendant lub osoba przez

niego upoważniona. Rykowisko Programowe w trybie nadzwyczajnym zwołuje Komendant Stowarzyszenia

lub Starszy Strażnik Poranka na wniosek własny, Starszyzny Gromady,  Strażników Poranka lub co najmniej 

1/3 członków Kręgu Rady - w liczbie nie mniejszej niż 7 osób.

3.             Rykowisko Programowe prowadzi Komendant Stowarzyszenia lub jego Zastępca,

       a w razie ich nieobecności: Starszy Strażnik Poranka.

4.        Rykowisko Programowe podejmuje decyzje w sprawach:

a.     zmian w Regulaminie Stowarzyszenia,

b.     zmian w innych regulaminach, deklaracji ideowej oraz innych obowiązujących

       dokumentach Stowarzyszenia oraz uchwalania nowych dokumentów,

c.     rocznego planu pracy Stowarzyszenia (w tym decyzje majątkowe),

d.     podsumowywania pracy w oparciu o wcześniejsze plany,

e     analizy pracy Stowarzyszenia, Kręgu Rady, Starszyzny Gromady,

      Strażników Poranka, Komendanta

f.      wyboru spośród członków Rykowiska Programowego: Komendanta Stowarzyszenia i innych członków

      3 lub 4 osobowej Starszyzny Gromady oraz 3  Strażników Poranka

      (w tym Starszego Strażnika Poranka)

g.   kooptacji (wyborów uzupełniających) i odwoływania członków Starszyzny Gromady

      i Strażników Poranka,

h.    powoływania i odwoływania Kapelana Stowarzyszenia,

i.   półrocznego zaliczania służby członkom Kręgu Rady i członkom doradcom

     Kręgu Rady (w oparciu  o regulaminowe obowiązki),

j.    rozwiązania Stowarzyszenia,

k.   innych - dotyczących Stowarzyszenia.

5.        Krąg Rady podejmuje decyzje w sprawach:

a.      zmian w innych regulaminach (poza Regulaminem Stowarzyszenia), deklaracji ideowej oraz innych

 obowiązujących dokumentach Stowarzyszenia

b.     korekty rocznego planu pracy Stowarzyszenia (w tym decyzje majątkowe),

c.     podsumowywania pracy w oparciu o wcześniejsze plany,

d.     analizy pracy Stowarzyszenia, Starszyzny Gromady, Strażników Poranka, Komendanta

e.   półrocznego zaliczania służby członkom Kręgu Rady (w oparciu o regulaminowe 

      obowiązki),

f.   innych - dotyczących Stowarzyszenia.

6.        Decyzje  Rykowiska Programowego i Kręgu Rady podejmowane  są zwykłą większością

            głosów przy  obecności   co najmniej   50%   uprawnionych   członków.  

7.        Wybór   członka władz dokonywany  jest większością ponad 50% głosów

przy obecności co najmniej 50%  uprawnionych członków. Do dokonywania zmian w

Regulaminie (w tym zmiany nazwy) oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest

większość ponad 50% głosów przy obecności co najmniej 75 % uprawnionych członków.

 

8.        Podejmując   uchwałę   o   rozwiązaniu   Stowarzyszenia,    Rykowisko Programowe    

       Stowarzyszenia powołuje   Komisję Likwidacyjną,  która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.  

Rykowisko Programowe wskazuje stowarzyszenie na rzecz, którego przejdzie majątek Stowarzyszenia,

po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

§20

1.      Starszyzna Gromady podejmuje decyzje w sprawach:

       a.  przyjmowania, przenoszenia i skreślania członków,

b.     oceny postaw i realizacji programu, kar i nagród,

c.     kreowania współpracy z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi

d..    polityki  finansowej i sprzętowej

e.     powoływania i odwoływania funkcyjnych i instruktorów Stowarzyszenia

                   f.     ewentualnego powołania i rozwiązania: patroli,  klubów specjalnościowych,

                        zespołów programowo-metodycznych

g.   półrocznego zaliczania służby członkom nieobecnym na Rykowisku Programowym – 

      którzy usprawiedliwili tę nieobecność,

h.   reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

i.   przyznawania stopni instruktorskich

j.    innych - dotyczących bieżącej pracy Stowarzyszenia.

W uzasadnionych wypadkach głosowania Starszyzny mogą odbywać się drogą internetową

(z użyciem poczty elektronicznej).

Każdy pełnoletni członek Starszyzny Gromady może reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.

Starszyzna Gromady może upoważnić dowolnego członka Kręgu Rady do honorowego

reprezentowania Stowarzyszenia (bez prawa do decyzji finansowo-sprzętowych i organizacyjnych),

 

Do składania oświadczeń finansowo-majątkowych wymagane jest oświadczenie

woli 2 pełnoletnich członków Starszyzny Gromady.

 

2.      Decyzje Starszyzny Gromady podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej

2 członków Starszyzny.  Spotkania Starszyzny zwołuje i prowadzi Komendant na wniosek własny

lub  przynajmniej  2 członków  Starszyzny.   Spotkania może prowadzić tez inny członek Starszyzny

 – upoważniony przez Komendanta.

3.      Kandydatury na członków Starszyzny Gromady zgłaszane są przez ogół członków Kręgu Rady

i członków doradców Kręgu Rady biorących udział w Rykowisku Programowym.

4.      Komendant Stowarzyszenia odpowiada za bieżące planowanie pracy i prowadzenie

Stowarzyszenia, Kręgu Rady i Starszyzny Gromady. Do pomocy może spośród członków Kręgu

Rady powołać Zastępcę Komendanta, który przejmuje obowiązki Komendanta

w sytuacji nieobecności Komendanta i nie wyznaczenia innej osoby która go zastępuje,

a także nabywa prawa i obowiązki członka Starszyzny Stowarzyszenia – jeśli nie jest

wybrany do Starszyzny.

             Komendant Stowarzyszenia powołuje i odwołuje spośród członków Kręgu Rady oboźnego

             i kwatermistrza wypadów.

 

 

§21

1.     Strażnicy Poranka pełnią następujące zadania:

a.     kontrola   gospodarki   finansowo-sprzętowej

b.     rozstrzyganie spraw spornych miedzy członkami Stowarzyszenia na wniosek Starszyzny Gromady

       lub osób pozostających w sporze,

b.     rozstrzyganie odwołań członków od decyzji Starszyzny Gromady - możliwe są następujące 

rozstrzygnięcia:  anulowanie decyzji  i wydanie rozstrzygnięcia,  podtrzymanie decyzji, anulowanie

decyzji i wnioskowanie o ponowne podjecie decyzji,

c.    wydawanie dostępnych dla wszystkich członków raportów na temat sytuacji

ideowo-wychowawczej oraz gospodarki finansowo-sprzętowej w Stowarzyszeniu,

d.     interpretacja Regulaminu i innych dokumentów Stowarzyszenia.

2.     Starszego Strażnika Poranka wybiera Rykowisko Programowe 

3.             Decyzje  Strażników Poranka podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2 Strażników Poranka.

4.        Spotkania   Strażników Poranka prowadzi Starszy Strażnik Poranka lub upoważniony przez niego inny

 Strażnik Poranka .

5.             Z rozstrzygania wyłącza się Strażnika Poranka, co do którego istnieje
obawa braku bezstronności decyzji.

6.            Decyzje  Strażników Poranka są ostateczne.

7.            Strażnik Poranka nie może być członkiem Starszyzny Gromady oraz Księgowym, Kwatermistrzem lub

Z-cą Kwatermistrza Stowarzyszenia.

8.            Kandydatury na  Strażników Poranka zgłaszane są przez  ogół członków
Kręgu Rady i członków doradców Kręgu Rady biorących udział w Rykowisko Programowym.