Harcerska Gromada Wilków im.  św. J.P. II – rzymski system stopni BORPI

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ WYWIADOWCY (2) - min. wiek przy otw.12 lat, przy zamknięciu 13 lat

 

(wersja stosowana od 27 kwietnia 2014)
Druh ...............................................                              data otwarcia próby .............................

=============================================================================
B –  kierunek Bóg

1. Odbył poważną  rozmowę na temat wiary z autorytetem w sprawach wiary

2.  zna historie zamachu na JP II

3. Przeczyta czytanie z pisma świętego na  mszy lub modlitwie wspólnej HGW

 

O – kierunek Ojczyzna

1. Zna w zarysie historię Polski i dokonania kulturalne okresu Jagiellonów

2.Zna w zarysie historię katastrofy smoleńskiej

3. Potrafi pokazać na mapie główne regiony, miasta, góry i rzeki Polski

4. Zna 1 zwrotkę Roty

 

R – kierunek Rodzina

1. Przeprowadzi z instruktorem lub innym autorytetem rozmowę  nt .miłości i przyjaźni

2. Rozumie różnice w rozwoju fizycznym i psych. chłopca i dziewczyny, zna role mężczyzny i kobiety 

    w rodzinie i społeczeństwie

3. -Ugotuje obiad dla swojej rodziny

4. Jest samodzielny i uczynny. Trzy razy wyręczył jednego domownika w jego obowiązkach

5. Zna daty świąt rodzinnych i pamięta o nich

 

P – kierunek Przyroda

1. Wie gdzie w Europie występują wilki

2. Przeprowadził sam zwiad przyrodniczo-ekologiczny po lesie, zdal z niego raport

3. Zna najważniejsze zagrożenia środowiska

4. Rozpozna 5 drzew

5. Przepowiada pogodę ze znaków przyrody

6. Zna zwyczaje i zachowania wilków ( alfa, beta) i potrafi je wymienić

7. Oczyścił swoją okolice ze śmieci

 

I  – Inne kierunki

1. Stara sie być systematyczny i obowiązkowy, planuje swoje zajęcia

2. Ma pełne i regulaminowe umundurowanie

3 .Poprowadził grę dla patrolu

4. Opowie Gromadzie o swoich zainteresowaniach 

5. Zna strukturę organizacyjna HGW
6. Zna oznaczenia stopni instruktorskich oraz funkcji w HGW

7. Przeczytał kolejną książkę o tematyce harcerskiej

8. Zna w zarysie historię HGW

9. Był na 2 wypadach HGW co najmniej 6 dniowych

10. Spędza kilka godzin w tygodniu na zajęciach ruchowych
11. Umie pływać
12. Zbudował prosta kuchnie polowa i przygotował na niej posiłek

13. Nada meldunek AFKOU (3 wyrazy)

14. Wykona szkic terenu
15. Wyznacza strony świata wg zegarka i przedmiotów terenowych, umie wyznaczać azymut przy

     pomocy busoli, potrafi ocenić odległość "na oko", zmierzył wysokość drzewa i szerokość  rzeki.
16. Rozróżnia na mapie i w terenie formy pokrycia i ukształtowania terenu
17. Umie zawiązać 5 węzłów  ratowniczych
18. Zorientuje mapę, wskaże na niej miejsce postoju

19. Umie stosować 5 węzłów w tym węzeł ratowniczy

20. Opatrzy ranę, zabandażuje stawy, sprawdzi tętno, zaradzi w przypadku złamania, krwotoku,

     oparzenia, odmrożenia, udaru słonecznego, omdlenia

21. Zna szyfry: gaderypoluki, politykarenu, czekolada, ułamkowy

22. Ma postawę pomocy innym w środowisku rówieśniczym 

23. Rozbije sam namiot

24. Zmieni proporcowego na mszy.

25. Poza biwakiem  przejdzie 20 km w jeden dzień

26. Po pobudce w 30s będzie gotowy do wyjścia

27. Brał udział w co najmniej 3 zbiórkach swojego patrolu ( w czasie zdobywania stopnia)

28. Odbył próbę silnej woli ………………….

29. Zaliczenie 1 sprawności ………………..

30. Zaliczenie 2 sprawności ………………..

 

Uwaga: każde zadanie można zastąpić innym o tym samym stopniu trudności

 

STOPIEŃ PRZYZNANO DNIA………….. .........................